Om studeranderätt, deltagarinflytande mm.

Axevalla folkhögskolas studeranderättsliga standard är

De dokument där studerande, personal och styrelse finner studerandes rättigheter och skyldigheter beskrivna samt den informationsskyldighet som gäller för folkhögskolan i dessa frågor

Här hittar du information om frågor som rör studeranderätt samt vilka regler och bestämmelser som gäller på Axevalla folkhögskola.

Antagningsregler

Antagningsreglerna är olika beroende på vilken kurs du söker. Läs på respektive kurssida för detaljerad information.

Studiekostnader

All undervisning på vår folkhögskola är kostnadsfri. Viss kostnad debiteras för kopierat material, deltagarförsäkring, tillgång till wifi, användning av skolans bussar, vissa gemensamma måltider mm. Denna kostnad kallar vi för Serviceavgift/Externatavgift  och är idag 120 kr per studievecka för externat och ingår med 80kr per studievecka i internatavgiften. Läs mer om internat under nästa rubrik

Kurslitteratur kan variera för olika linjer men ligger på ca 2000 kr per läsår.

Kostnad för eventuell studieresa tillkommer och kan variera beroende på målet för studieresan.

Läs mer om avgifter på en folkhögskola på https://www.folkbildningsradet.se/folkhogskola/ under Avgifter vid folkhögskola

Att äta på skolans restaurang och bo på skolans internat

Lunch för externatdeltagare kostar 70 kr per dag och om man abonnerar lunch kostar det 325 kr per vecka.

Internatavgiften varierar något mellan olika internathus, innefattar hyra, frukost och lunch från måndag till fredag. Avgifterna förskottsfaktureras månatligen.

Mer information om internatavgift och övriga studiekostnader hittar du under Deltagare/Att bo på skolans internat

Kurstider

Läsårstiderna kan variera från kurs till kurs. Läs på respektive kurssida för detaljerad information. Även under rubriken SAO hittar du protokoll där läsårstider har fastslagits

Om kursen ställs in

När du blir antagen till en kurs och om det finns risk för att kursen inte startar får du information om detta vid antagningsbrevet. Det gäller oftast om vi startar en ny kurs och inte är säkra på att vi får ihop tillräckligt många deltagare. Vi har minst 12 deltagare som generellt lägsta antal deltagare för kursstart. Skulle kursen du blivit antagen på bli inställd erbjuds du oftast en plats på en annan kurs på skolan.

Intyg och behörighet

Studieintyg utfärdas efter avslutad kurs. Läs på respektive kurssida för detaljerad information.

På de allmänna kurserna har du möjlighet att ”läsa upp” olika behörigheter samt få studieomdöme som kan ge behörighet till universitet och högskola; du har möjlighet att uppnå en Grundläggande behörighet. Du kan även läsa och uppnå särskilda behörigheter i vissa ämnen under din studietid på folkhögskolan.

På våra särskilda kurser utfärdas ett utbildningsbevis efter avslutad utbildning. För vår Fritidsledarutbildning gäller särskilda regler för dig som behöver komplettera studier efter att ha avbrutit dina studier eller om du inte har blivit klar med ditt specialarbete.  Tvåårsregel gäller; du har två år på dig att komplettera med specialarbetet och du kan inom två år återta dina studier vid en ny terminsstart.

Att gå på en folkhögskola betecknas ofta som fritt och frivilligt. Det är också sant; du gör ett frivilligt val att börja läsa på en folkhögskola. Att få ett omdöme hänger dock ihop delvis på närvaro på lektionerna.

Läs mer om studieomdömen, behörigheter, närvaro och omfattning av studier här.

Studerandeinflytande

Folkbildningen bygger på delaktighet. Axevalla ger deltagarna utrymme och forum att aktivt idka deltagarinflytande gällande all verksamhet som berör deltagare på skolan på olika sätt. Gällande det pedagogiska arbetet och kursupplägg; studeranden kan aktivt påverka upplägget av kursinnehåll bl.a. på kursens demokratitid.

Skolan stöttar Deltagarkårens arbete bl.a. genom att initiera och stödja starten av verksamheten vid läsårsstart. Skolan hjälper deltagarkåren med demokratiska kunskaper och genom att på alla behövliga sätt främja för att kåren får plats och rum i både fysisk och mental mening på skolan.

Skolan har ett Skolråd med studeranderepresentation i majoritet som bestämmer över olika saker och händelser som berör deltagarna både i och utanför lektionssalarna på skolan.

Drog- och Alkoholpolicy

Drogpolicy

Axevalla har nolltolerans mot narkotika och narkotikaklassade preparat och i skolans Drogpolicy tas regelverket och handlingsplanen gällande droger upp. Läs mer under Policy och handlingsplan mot droger och alkohol

 

Disciplinära åtgärder

Ibland blir disciplinära åtgärder aktuella. Det kan röra sig om för hög frånvaro, våld eller hot om våld, droganvändning, uteblivna betalning av internat- och externatavgifer o.s.v.

Läs mer om disciplinära åtgärder under Disciplinära åtgärder

Axevalla folkhögskolas Socialpedagogiska grupp

Det finns även en grupp som heter Socialpedagogisk grupp på Axevalla folkhögskola. Gruppen arbetar under tystnadsplikt och sekretess och bestå av både personal och deltagare. SP-gruppen tar upp ärenden som berör den sociala miljön på skolan på olika sätt.

I skolans reglemente och delegationsordning ingår bl.a. en Socialpedagogisk grupp som har i uppgift att:

  • hantera frågor gällande internatet samt elevernas sociala miljö
  • yttrar sig över elevdisciplinära frågor

Gruppen arbetar under tystnadsplikt och består av rektor, internatansvarig, kurator, två lärare och två deltagare.

Gruppen har möten enligt skolans Årsplanering samt har extramöten vid behov, initierade av deltagare och/eller personal.

Att klaga och överklaga

Vad gäller den enskilde deltagaren och dess studerandesituation och eventuellt missnöje:

Gällande frågor/missnöje kring schema, frånvaro och andra ”vardagliga” bör deltagaren vända sig till sin linjeansvarig i första hand

Gällande frågor kring mer kurativt slag bör deltagaren vända sig till skolans kurator/studierektor

Gällande den psykosociala miljön på skolan eller när en deltagare känner sig orättvist/fel behandlad av annan studerande på skolan kan deltagaren vända sig till sin linjeansvarig, studierektor eller rektor. Gäller missnöjet internatboende kan deltagaren vända sig till skolans internatansvarig. Deltagarna kan också vända sig till skolans Socialpedagogiska grupp läs mer ovan.

Gällande andra allvarligare frågor kring studeranden och dess situation på skolan, t.ex. om deltagaren känner sig orättvist behandlad av en lärare eller annan personal på skolan kan deltagaren vända sig till rektorn.

Gällande Studieomdömen och behörighetsgivning kan dessa ej prövas av Studeranderättsliga Rådet men deltagaren kan om han eller hon så vill överklaga till skolans styrelse.

Gällande missnöje med disciplinära åtgärder och annat sådant som lärarkåren och rektorn utdelat kan deltagare även här vända sig till skolans styrelse och/eller till Folkbildningsrådet och Studeranderättsliga rådet www.folkbildning.se/Folkhogskolor/Studeranderatt/

Skolans tillgänglighet för studerande med funktionsnedsättning

Axevalla folkhögskola har senare åren arbetat för att öka tillgängligheten på skolan. Detta har skett delvis med anpassning av skolans gamla lokaler för de med fysiska funktionsnedsättningar, delvis med fortbildning av personalen. Bl.a. har en hiss installerats i Skolhuset och bredare gångar på skolans område har skapats för rullstolsburna. Läs mer här I. Policy rekrytering funktionsnedsättningar

Skolan erbjuder i möjligaste mån extra stöd för deltagare med olika funktionsnedsättningar. Detta kan t.ex. gälla kurativt stöd, pedagogiskt stöd i form av stödjande samtal eller stödtimmar i olika ämnen, teknisk hjälp vid olika fysiska funktionsnedsättningar.

Möjlighet till pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättningar eller vid bristande kunskaper i svenska finns hos oss.

Dessa åtgärder finansieras delvis av SPSM. Läs mer www.spsm.se

Om diverse utrustning användning; tillgång och villkor

Datorer/Internet

Skolan har tre olika datasalar; en stor undervisningssal i Skolhuset på tredje våningen, en mindre i Skolhuset markplan och ytterligare en mindre i Arningehuset på andra våningen. Stora datasalen i Skolhuset används vid undervisning medan de två mindre är tillgängliga för deltagarna alla tider på dygnet förutom då skolan är larmad nattetid 23.00-07.00.

Skolans wifi är tillgängligt i alla offentliga lokaler på skolan.

På internatrummen finns tillgång wifi och nätverksuttag.

Skolans Policy Etiska regler, se  Axevalla folkhögskolas Allmänna Policy (delvis under revidering), gäller för all internetanvändning på skolan.

Kameror/musikanläggning/mm

Skolan har teknisk utrusning såsom kameror för utlåning, kontakta skolans expedition.

Ljudanläggning, filmsal, akustiska gitarrer, pianon, ett musikrum finns för fritt användande, mer information i samband med varje läsårsstart samt vid start av olika kommittéer inom Skolrådet. Läs mer under Studerande/ SAO

Skolans buss

Skolan har en buss som studeranden har rätt att använda.  Bussarna kan användas under skoltid och för linje- eller linjegemensamma resor, resor anordnade av skolans kommittéverksamhet, elevkårens verksamhet, deltagarnas kioskverksamhet samt andra studiegemensamma resor.

När det gäller privat användning är det möjligt, men i begränsad omfattning. Hyran kostar 35 kr/mil.

Policy för skolans bussar är under revidering

Utvärdering av verksamheten

Skolan genomför en utvärdering av långkursverksamheten i slutet av varje termin, d.v.s. två gånger per år. Axevalla tillämpar FBkvalitet, en Kvalitetsutvärdering som är gemensam för ett 80-90-tal folkhögskolor.

Genomförande och resultaten av utvärderingarna gås igenom på SAO, bland personalen och skolans styrelse.  Läs mer under Utvärderingsplan

Utöver utvärdering enligt Utvärderingsplan utvärderas olika kurser, kursdelar och aktiviteter under läsåren av skolans pedagogiska personal

Öppenhet, Arkivering, Personuppgifter och dylikt

Axevalla folkhögskola är en s.k. Rörelseskola, RIO-skola som ägs av en stiftelse. Därför gäller inte den offentlighetsprincipen som råder inom det offentliga skolväsendet hos oss. Nedan redovisar vi hur vi hanterar personuppgifter och –akter i allmänhet på skolan. En Policy för Offentlighetsprincip för Axevalla folkhögskola är under bearbetning

Uppgifter som gäller enskilda studerande och kursdeltagare förvaras på skolans expedition eller arkiv. När det gäller deltagare med dold identitet, säkerhetsmarkering eller / och olika diagnoser förvaras dessa uppgifter i ett låst kassaskåp dit endast några av skolans personal har tillträde.

Rapportering av deltagarlistor sker enligt följande

CSN (för studiemedel): Studeranden som sökt till Axevalla och kryssat i att de söker CSN, försäkran om att den studerande påbörjat sina studier och meddelande om eventuellt studieavbrott.

  • Folkbildningsrådet för statistik och bidragsredovisning
  • Studerandes hemlandsting/region för statistik och bidragsredovisning
  • Specialpedagogiska skolmyndigheten för bidragsredovisning

Arkivering av ansökningar, intyg och omdömen

  • Ansökningshandlingar för inte antagna sökande makuleras inom ett halvår från läsårsstarten
  • Ansökningshandlingar för antagna studerande arkiveras under ett år efter avslutade studier.
  • Intyg och omdömen arkiveras för evigt.

Mer om registrering, rapportering och rutiner kan du läsa under Rapporteringssystem