Axevalla folkhögskolas Policy och handlingsplan för droger och alkohol 2022

Axevalla folkhögskola strävar efter en drogfri miljö. Skolan välkomnar och tar tillvara alla initiativ till drog- och missbruksbekämpande åtgärder och insatser. Skolan ger stöd och råd för de deltagare som söker hjälp för att komma ur sitt missbruk av droger och alkohol.

Narkotikaklassade droger

För att förekomma och förhindra förekomst, spridning och missbruk av droger, narkotika och narkotikaklassade preparat inom skolan och bland skolans deltagare, utfärdar Axevalla folkhögskola följande handlingsplan:

  • Drogpolicyn tillhandahålls alla deltagare när de påbörjar sina studier på Axevalla folkhögskola. Vid varje läsårsstart informeras om skolans handlingsprogram
  • Under hösten organiserar skolan, i samarbete med Skolrådet, information om droger.
  • Skolans drogpolicy ska tydliggöras av internatansvarig vid inflyttning på skolans internat. Den ska också finnas tillgänglig på skolans hemsida under rubriken ”Studerande”.
  • Skolans lärare och övrig personal ska ges möjlighet till utbildning för att bemöta samt motverka droganvändning på skolan.
  • Deltagare som misstänks använda droger kallas till samtal och hen ges möjlighet att lämna urinprov. Skolledningen har även rätt att kräva urinprov. Om ett godkänt urinprov inte lämnas, tolkas detta som ett positivt testresultat (olagliga substanser i urinet). Studeranden har rätt att i rimlig tid få information om önskad provtagning. När samtalet ägt rum och deltagaren är informerad om att prov önskas kan provtagning ske utan förvarning.

Deltagare som påbörjat sina studier vid Axevalla folkhögskola förbinder sig att följa drogpolicyn.

Skolan betalar alla kostnader i samband med provtagningar. Någon ansvarig person från skolan följer med till provtagningen om inte annat överenskommits.

Vid påvisat manipulerat prov (t.ex. låg U-kreatininhalt) debiteras deltagaren för provkostnader. Det manipulerade provet godkänns inte.

Kontakt med och anvisning till kontaktpersoner (hemmet, socialen mm) tas och säkerställs dock innan deltagaren lämnar skolan.

 • Deltagare som misstänks för langning kallas omedelbart till ett samtal med skolans ledning. Skulle misstankarna bekräftas genom eget erkännande eller annan övertygande fakta avstängs deltagaren omedelbart från skolan, såväl undervisningen som internatet. Information till polisen sker också omedelbart och redan vid misstanke. Kontakt med och anvisning till vård och kontaktpersoner (hemmet, socialen mm) tas och säkerställs dock innan deltagaren lämnar skolan.
 • Skolan erbjuder inte studieplats åt sökande som misstänks för langning, har ett aktivt, pågående drogberoende eller som står under behandling av sitt drogberoende.
 • Deltagare som blivit avstängd från skolan p.g.a. droger antas tillbaka till skolan tidigast inom åtta månader. Gällande Fritidsledarutbildning samt Socialpedagogutbildning gäller två års drogfrihet innan återupptagande av studier kan ske. När det gäller studerande som har langat eller på annat sätt tillhandahållit och avyttrat droger på skolan eller annan plats gäller särskilda villkor inför ny antagning. En individuell bedömning görs av skolans lärarråd och ledning. Bevisning av drogfri tid sker genom att uppvisa regelbundet tagna rena godkända testresultat på egen bekostnad och regi.
 • Vid behov informeras polisen om droganvändning av Axevalla folkhögskola. Även orosanmälningar kan göras till socialtjänsten.

Alkohol

Alkohol får inte användas eller förvaras i skolans allmänna och gemensamma utrymmen, gäller såväl inom byggnader som i skolans park och parkeringsplatser. Skolveckan är alkoholfri på hela skolområdet från måndagen till fredagen (fredagen efter skoltid). Skolan har ett helt alkoholfritt internatboende på Kungs. Övrig tid gäller följande undantag:

Undantag 1 är Höga nöjet där alkohol får användas under förutsättning att skolans internatansvarig informerats på förhand. Detta sker genom en festanmälan.

Användande av alkohol i gemensamma lokaler exklusive Höga nöjet kan leda till avvisning från skolan, se Studeranderättsliga standard/Disciplinära åtgärder

Undantag 2 Internaten anses som privata områden. Observera hyreskontraktets krav på hänsyn till andra boende, samt att det är omgivningen som bedömer huruvida beteendet är störande eller ej.

Undantag 3 är Axevalla folkhögskolas restaurang med sitt serveringstillstånd.

Handlingsplan för att begränsa och förminska användandet av alkohol på skolans internat och bland övriga långkursdeltagare:

  • Alkoholpolicyn tillhandahålls alla deltagarna när de påbörjar sina studier på Axevalla folkhögskola.
  • Vid varje läsårsstart informeras om skolans handlingsprogram. Den ska finnas tillgänglig på skolans hemsida under rubriken ”Studerande”.
  • Varje hösttermin organiserar skolan, i samarbete med Skolråd, information t.ex. som temadag om alkohol och droger.
  • Skolans alkoholpolicy ska tydliggöras av skolans personal vid inflyttning på skolans internat.
  • Skolans lärare och övrig personal ska ges möjlighet till utbildning för att bemöta samt motverka alkohol- och droganvändning på skolan.
  • Vid misstanke om alkoholpåverkad deltagare under skoltid kallar skolans rektor eller studierektor deltagaren omedelbart till samtal. Alkoholpåverkad deltagare avvisas från lektioner och gemensamma utrymmen.

Följs inte policyn kallas deltagare till samtal hos skolans rektor eller studierektor.Deltagaren får en skriftlig varning av rektorn. Deltagare riskerar avvisning från skolan om hen upprepar sitt beteende enligt denna punkt 6.

 • Vid misstänkt alkoholberoende ges deltagaren möjlighet till samtalsstöd samt hjälp att hitta och få vård för sitt beroende. Vägran att ta emot hjälp kan föranleda avvisning från internatet samt vid svårare fall även från skolan.
 • Se policyn för resor för regler under resor som skolan anordnat.

Reviderad 2009-04-24, fastställd av skolans styrelse 2009-06-11. Reviderad 2012-09-24, fastställd december 2012. Reviderad november 2014, fastställd av skolans styrelse 8 december 2014. Reviderad 2017 och fastställd av skolans styrelse 13 december 2017