Allmän policy

För personal, studerande, kortkursdeltagare, boende och övriga gäster på Axevalla folkhögskola

Allmän policy

Axevalla folkhögskola strävar efter en miljö där varje individ oavsett kön, ålder, etnicitet, tillhörighet, sexuell läggning eller funktionsvariation blir bemött och bemöter andra på värdigt och respektfullt sätt.

Axevalla folkhögskola vill medverka och arbeta för att öka förståelsen för alla grupper såväl på skolan som i samhället i övrigt.(se skolans Måldokument )

Axevalla folkhögskola vill också arbeta för en drogfri och sund arbets- och boendemiljö såväl på skolan som i samhället i övrigt(se skolans Drog-, narkotika- och alkoholpolicy )

Axevalla folkhögskola vill arbeta för en miljö som tillåter alla som vistas där känna sig trygga och bekväma och där varken fysiskt eller psykisk våld eller hot av våld förekommer.

Axevalla folkhögskola vill aktivt delta och medverka för global rättvisa, hållbar utveckling och allmän folkhälsa genom dels att integrera dessa frågor i undervisningen dels genom att aktivt ta med dessa frågor i vardagen, boendemiljön, arbetsmiljön, arbetsmetoder och inköp.

Axevalla folkhögskola vill också se till att alla deltagare, såväl personal och gäster, ska kunna använda sig av skolans utrymmen, resurser och utrustning i så stor utsträckning som möjligt

Etiskt förhållningssätt

Vi anser att alla som vistas på Axevalla folkhögskola oavsett kön, ålder, etnicitet, tillhörighet, sexuell läggning eller funktionsvariation skall bemöta varandra och själva bli bemötta på ett respektfullt och värdigt sätt. Ingen diskriminering, rasism, kränkande särbehandling, mobbning eller annan nedvärderande handling får förekomma.

Drog- och narkotikapolicy

Vi på Axevalla folkhögskola tar helt avstånd från all användning och handel med narkotika och narkotikaklassade preparat (se Drog-, narkotika- och alkoholpolicy ).

Skolan vill på alla sätt medverka och bidra till en så sund och alkoholfri miljö som möjligt. Vi tar särskild hänsyn till att många av våra långkurselever är under 20 år gamla, några även under 18 år, genom att i alla sammanhang informera och påminna oss om att all langning är olaglig. Vi vill också speciellt värna om våra elever som ofta har sitt första boende utanför hemmet på vårt internat. All langning polisanmäls. Skolan har också en särskild Alkoholpolicy för personalen

Alla anställda har tagit del av och undertecknat den.

Policy för Internetanvändning/skolans datorer

Vårt etiska ställningstagande innebär förbud mot allt surfande på sajter som innehåller porr, rasism, främlingsfientlighet och alla andra kränkande sidor som på något sätt bryter mot mänskliga rättigheter. Vi förväntar oss att även deltagare och gäster med egna datorer kopplade och använda på Axevalla folkhögskola visar respekt för skolans etiska ställningstagande.

Allmänna ordningsregler

Gemensamhetsutrymmen

  • a) Vi har många gemensamma utrymmen på skolan, uppehållsrum, datasal, bibliotek, Höga Nöjet, Biljardrummet, Gymnastiken Läs- och fikarum mm. Vi har tillgång till dessa lokaler och vill att alla ska kunna utnyttja dem så mycket och på ett så bra sätt som möjligt. Vi förväntar oss att alla bidrar till att lokalerna är och förblir trivsamma och i god ordning.
  • b) Angående Internatet för långkurselever finns speciella ordningsregler som gäller. Dessa regler finns på skolans Hyreskontrakt för internatelever. Ett hyreskontrakt skall alltid upprättas i två exemplar för varje internatelev, kontraktet ska underskrivas av internateleven och någon av skolans personal. Internateleven och skolan får var sitt exemplar på hyreskontraktet. Läs mer under Studeranderätt
  • c) Internatboende faktureras på sina internatavgifter. Internatavgiften innehåller förutom hyra för rummet även mat i skolans matsal (frukost och lunch från måndag frukost till fredag lunch), serviceavgift och tillgång till internet.
    Vid utebliven betalning av månadsavgiften (månadsavgifter) riskerar internatdeltagaren att avstängas från Internatet efter två förfallna månadsavgifter för internatet. Observera att avstängningen inte gäller undervisningen eller deltagandet i studier utan endast internatet och matsalen.
  • d) Internatboende bör visa respekt för varandra genom att dels respektera skolans policy (samtliga punkter ovan), dels genom att inte störa varandra genom för högljudda fester osv. Varje internatelev ansvarar personligt för sina eventuella gäster. Störande grannar kan och ska anmälas till hyresvärden, anmälan kan ske anonymt, och kan resultera i avstängning från internat.

Teknisk utrustning

Teknisk utrustning, kamera, videostabilisering Osmo, projektor mm kan lånas av skolan, speciella regler finns på expeditionen.

Skolans buss

Skolans deltagare har tillgång till skolans buss. Den kan lånas till skolverksamhet under skoltid och hyras av skolan även utanför skoltiden. Kan hyras till en kostnad av 35 kr per mil.