Kursplan Socialpedagogutbildningen 

Hem > Utbildningar > Socialpedagog

Lokal utbildningsplan för socialpedagogutbildningen 2023-2024

Utbildningens profil: Hälsofrämjande arbete

Inledning

Huvudman för Axevalla folkhögskola är Stiftelsen Axevalla folkhögskola, där stiftaren är Sverigefinska Riksförbundet. Socialpedagogutbildningen har sin bas i Balsams gemensamma grundsyn och utbildningsplan (socialpedagog.nu) samt skolans lokala utbildningsplan, fastställd av styrelsen för Axevalla folkhögskola.

Socialpedagogutbildningen på folkhögskola

Socialpedagogutbildningen är en eftergymnasial yrkesutbildning. Utbildningen förutsätter grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier. Den skall vila på vetenskaplig grund samt beprövad erfarenhet och förankras i deltagarnas egen livsvärld. Kursområdena bearbetas enligt folkhögskolans tradition genom upplevelse och utforskning, gestaltning och analys, praktik och teori.

Folkhögskolan är en del av den fria och frivilliga folkbildningen. Folkhögskolans övergripande bildningsmål gäller även för yrkesutbildningen till socialpedagog:

“Statens stöd till folkbildningen skall ha till syfte att:
– stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,

– bidra till ökad mångfald och att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen,

– bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället,

– bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.”

BALSAM

Föreningen BALSAM är en branschorganisation för utveckling och kvalitetssäkring av tvååriga socialpedagogiska yrkesutbildningar. Utbildningarna är eftergymnasiala och kännetecknas av de utbildningsområden som beskrivs i detta dokument. Nedanstående utbildningsområden har gemensamt utarbetats och godkänts av BALSAM-skolorna. Varje skola har samtidigt sin specifika profil där det finns möjlighet att erbjuda en specialisering i ämnen som är relaterade till övriga utbildningsområden. BALSAMs utbildningsområden är vägledande för skolornas planering av innehåll och inriktning. Utbildningen leder till specialiserade yrkeskunskaper i socialpedagogiskt arbete.

Utbildningens syfte

Syftet med utbildningen är att utveckla de kunskaper, färdigheter, förhållningssätt och kompetenser som fordras för att initiera, leda, analysera och utveckla verksamheter och processer inom yrkesområdet samt att skapa möjligheter till och intresse för fortsatta studier och forskning.

Socialpedagogutbildningen utgår från ett helhetsperspektiv på individer, grupper och samhälle och motiverar deltagarna att själva söka kunskaper och kritiskt granska dessa, samt skapa sig personliga erfarenheter av detta.

Skolans syfte och mål för utbildningen

Enligt reglementet för Axevalla folkhögskola skall skolan verka som en demokratiserande kraft i det svenska samhället. Skolans mål jämte folkhögskolans allmänna målsättningar är att öka jämlikheten och samverkan mellan olika etniska grupper i det svenska samhället, samt förbättra valfriheten och möjligheterna för minoritets- och invandrargrupper. Axevalla folkhögskola arbetar aktivt med att öka förståelsen hos majoritetsbefolkningen för minoriteter och människor av olika kulturella bakgrunder.

Målsättningen för socialpedagogutbildningen vid Axevalla folkhögskola är att utbilda socialpedagoger utifrån dessa ideologiska ståndpunkter.

Behörighet för studier och riktlinjer för antagning

  • 3-årig gymnasieexamen eller motsvarande med behörighet för yrkeshögskola, särskild behörighet i svenska 2 eller svenska som andraspråk 2.
  • Fyllt 23 år under antagningsåret.
  • Uppvisa utdrag ur misstanke- och belastningsregistret (obrutet kuvert).
  • Personligt brev

Ansökan och antagning av deltagare

Ansökan till socialpedagogutbildningen görs via Schoolsoft. Sista dag för ansökan är 15 april. Antagning av deltagare sker av skolans lärare efter de riktlinjer som har fastställts av Axevalla folkhögskola.

Närvaroregler, kunskapskontroll samt intyg

All undervisning är obligatorisk enligt schema. Deltagare som av någon orsak inte har deltagit i undervisningen kan i samråd med ansvarig lärare eventuellt återläsa ett försummat utbildningsmoment. Om läraren anser att en deltagare inte har inhämtat ett undervisningsmoment i tillräcklig grad kan momentet underkännas.

Fortlöpande sker en prövning av kursdeltagarnas kunskaper och färdigheter genom muntliga och skriftliga redovisningar av studieblock, litteratur, projektarbeten och LIA (lärande i arbete, praktik).

Utbildningsbevis utfärdas till de kursdeltagare som fullgjort utbildningen till socialpedagog.

Kursplaner och kurslitteratur

Utbildningsplanen konkretiseras och preciseras med kursplaner för de enskilda kurserna. De enskilda kursernas detaljerade planer utarbetas enligt skolformens traditioner gemensamt av studerande och lärare.

Kurslitteraturen och övriga läromedel tas inte upp i kursplanerna eftersom de kan variera från ett år till ett annat. Varje studieår görs därför en särskild litteratur- och läromedelslista att bilägga utbildningsplanen och de enskilda kursplanerna.

Deltagarnas rättigheter

Deltagare som känner sig felaktigt behandlad och vill få sin sak prövad, vänder sig i första hand till skolans rektor, därefter skolans styrelse. Om deltagaren anser att den lokala skolan brustit i handläggningen av ärendet, kan man vända sig till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd.

Utbildningens upplägg och arbetsformer

Skolans pedagogiska grundsyn innebär att kunskaper och färdigheter inhämtas genom aktiv medverkan från kursdeltagarna själva och att stor vikt läggs vid de tidigare erfarenheterna som var och en kan bidra med i utbildningen. Litteraturstudier, grupparbeten, diskussioner, fältstudier, egna undersökningar och föreläsningar behandlar olika teman inom socialpedagogik.

Socialpedagogutbildningen är en yrkesutbildning. Det är viktigt att den förankras i praktiska erfarenheter. Under studietiden har deltagaren två dagars LIA i veckan under hela utbildningen fördelat på två till fyra olika LIA-platser. Även teoridagarna har praktisk yrkesanknytning. De teoretiska studierna blir mer intressanta och motiverar till bättre studier när de sätts in i ett praktiskt sammanhang genom fallstudier.

Utbildningen har en humanistisk grundsyn där genus, mångfald, minoritetsperspektiv, integration och hälsofrämjande aspekter följer med som en grund genom hela utbildningen.

 

Utbildningens profil – hälsofrämjande arbete

Axevalla Folkhögskola har en övergripande hälsofrämjande profil på socialpedagogutbildningen. Det innebär att det hälsofrämjande perspektivet genomsyrar stora delar av utbildningen på olika sätt. Delvis att vi i har fokus på hur man i den socialpedagogiska yrkesrollen kan arbeta salutogent och hälsofrämjande med de människor man kommer möta i sin blivande yrkesroll men även att man som deltagare under utbildningen får möjlighet att jobba med den egna personliga utvecklingen utifrån ett hälsofrämjande perspektiv.

 I och med den hälsofrämjande profilen tar skolan in olika perspektiv på hälsa och öppnar upp för flertal olika sätt att förhålla sig till hälsa, att skapa hälsa och hjälpa och stötta individer att uppnå hälsa.

Socialpedagogrollen präglas av ett främjande förhållningssätt där det är viktigt att självständigt och i samarbete med kollegor, fokusera på människors inneboende resurser och stärka dessa för att möjliggöra en positiv utveckling. I samarbetet med andra yrkesgrupper är det socialpedagogens uppgift att utgå från människors möjligheter och att identifiera och stärka de faktorer som främjar sammanhang, delaktighet och mening och därigenom hälsa.

Uppdraget som socialpedagog innebär att stärka människor, både som individ och samhällsmedborgare, och att lyfta fram människors möjligheter till välbefinnande. Socialpedagogen blir därigenom en resurs i folkhälsoarbetet.

Utbildningens innehåll och utbildningsområden

Socialpedagogutbildningen utgår från ett helhetsperspektiv på individ, grupp och samhälle där tvärvetenskaplighet, tillämpning och verklighetsnära studier eftersträvas.

Utbildningsområden utgår från de verksamheter som socialpedagoger har att förhålla sig till i sitt professionella arbete.

Utbildningsområdena har gemensamt utarbetats och godkänts av BALSAM-skolorna. På BALSAMS medlemsmöte 22 oktober 2022 togs beslut om att anta dessa gemensamma områden, under varje specifikt utbildningsområde ligger Axevallas egna kurser som kopplas till det specifika utbildningsområdet.

 

Utbildningsområde 1:

Etik och värdegrund inom socialt välfärdsarbete

Inom utbildningsområdet ligger tonvikten på utveckling av personliga tanke- och

handlingsmönster. Utvecklingen ska ske i förhållande till den värdegrund och de perspektiv

som är viktiga i det sociala arbetet. Inom området identifieras målgrupperna för det sociala

arbetet. Utöver det problematiseras processen och terminologin som används för att

konstruera en målgrupp. Deltagaren får insikt om och utvecklar sin förmåga att praktisera

det sociala arbetets värdegrund. Deltagaren utvecklar sin förmåga till självinsikt, empati och

reflektion. Vidare utvecklar deltagaren sin förmåga att möta andra på ett inkluderande sätt

med förståelse för individers olikheter.

 

Kunskaper

Efter avslutat utbildningsområde har deltagaren kunskaper om:

● Yrkesetik

● Värdegrund

 

Färdigheter

Efter avslutat utbildningsområde kan deltagaren:

● Problematisera och diskutera yrkesrelaterade situationer från olika etiska perspektiv

 

Kompetenser

Efter avslutat utbildningsområde har deltagaren kompetens att:

● Bemöta andra med respekt och empati inom ramen för socialt arbete

● Självständigt resonera om etiska dilemman inom socialt arbete

 

KURSER

Etik, människosyn och värdegrund

Kursen i etik, människosyn och värdegrund syftar till att ge grundläggande förståelse för etiska principer, olika människosyn och värdegrunder samt utveckla kompetens att tillämpa dessa inom sitt yrkesområde. Kursen kommer att utforska de etiska dilemman som kan uppstå i socialpedagogiskt arbete och hjälpa deltagarna att utveckla färdigheter och strategier för att hantera dessa på ett professionellt och etiskt sätt. Kursen innefattar också normer och normalitet inom det socialpedagogiska och samhälleliga fältet.

Kunskaper

Deltagaren får en grundläggande etisk förståelse samt kunskap om begrepp och principer som är relevanta för socialpedagogiskt arbete.

Kunskap om olika människosyn och deras betydelse för socialpedagogers arbete.

Insikt i värdegrundens betydelse för socialpedagogiskt arbete och hur den kan tillämpas i praktiken.

Deltagaren ges kunskap i normer som begrepp och hur de påverkar individer i samhället och i verksamheter där socialpedagogen verkar.

Färdigheter

Förmåga att identifiera och analysera etiska dilemman som kan uppstå i socialpedagogiskt arbete.

Förmåga att kommunicera och agera på ett etiskt sätt gentemot klienter, kollegor och samhället i stort.

Förmåga att använda olika strategier och verktyg för att hantera och lösa etiska dilemman.

Kompetenser

Utveckla ett etiskt medvetande och handlingsberedskap för att agera professionellt och etiskt medvetet i socialpedagogiskt arbete på ett självständigt sätt.
Kunna integrera och tillämpa kunskaper om etik, människosyn och värdegrund i praktiska situationer och beslutsprocesser.

Ha förmåga att reflektera över och utveckla den egna professionella etiken och värdegrunden i relation till socialpedagogiska principer och praktiker.

 

Ledarskap och självledarskap i yrkesrollen 

Kursen syftar till att ge redskap inom ledarskap utifrån flera perspektiv. Ledarskap i form av att leda team, grupper, processer, projekt men också ledarskap i rollen som praktiserande socialpedagog i syfte att leda individer i deras utveckling och behandling.
Självledarskap innefattar den egna rollen, att få tillit från ledning att leda sig själv inom yrket, att ha kännedom om sina styrkor och utmaningar i sitt egna ledarskap.
Kursen berör även medarbetarskap som begrepp. I kursen ingår även kunskap kring feedback och konflikthantering.

Kunskaper

Grundläggande kunskaper kring ledarskap och självledarskap och betydelsen av ett gott ledarskap för att kunna nå mål och genomföra förändringar.
Kunskap om tillitsbaserat ledarskap och hälsofrämjande ledarskap.
Kunskap om begreppet självledarskap och dess innebörd.

 

Färdigheter

Deltagaren ges redskap i att leda sig själv och andra i samspel och samarbete mot ett gemensamt mål.
Deltagaren får färdigheter i att använda feedback som ett redskap för att nå utveckling hos sig själv och andra.

 

Kompetenser

Att genom ledarskap kunna agera professionellt och med verktyg som stärker och bygger upp individer och verksamheter. Detta sker utifrån ett respektfullt sätt och ger möjlighet för individer att ta makten över sitt eget liv.
Att ta ansvar för projekt, processer och annan form av ledningsarbete som finns i den aktuella arbetskontexten som socialpedagogen befinner sig i.

 

Utbildningsområde 2:

Det sociala arbetets organisation, lagstiftning och dokumentation

Inom utbildningsområde 2 diskuteras och analyseras det sociala arbetets roll i

välfärdssamhället från olika perspektiv. I utbildningsområdet får deltagaren förståelse för att

det sociala arbetets organisation och arbetssätt är i ständig utveckling. Deltagaren utvecklar

en förmåga att förhålla sig kritisk till verksamheters organisation och metoder. I

utbildningsområdet ingår kunskap om lagstiftning och styrdokument som är relevant för

yrket. Deltagaren får kunskaper om vilka krav som lagstiftningen ställer på dokumentation

inom socialpedagogens olika arbetsområden.

 

Kunskaper

Efter avslutat utbildningsområde har deltagaren kunskaper om:

● Olika modeller för att organisera socialt arbete

● Relevant lagstiftning

● Dokumentation

 

Färdigheter

Efter avslutat utbildningsområde kan deltagaren:

● Lösa enklare juridiska problem kopplade till yrket

● Dokumentera socialt arbete i enlighet med gällande lagstiftning

 

Kompetenser

Efter avslutat utbildningsområde har deltagaren kompetens att:

● Självständigt arbeta i enlighet med den lagstiftning som styr socialt arbete

● Självständigt dokumentera socialt arbete i enlighet med gällande lagstiftning

 

KURSER

Juridik

Kursen innefattar det sociala fältets juridik såsom Socialtjänstlagen och Lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade. Kursen berör också de lagar som styr skolans värld. Andra lagstiftningar som ingår i kursen är förvaltningslagen, diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen. Kursen berör specifikt också barnens rättigheter. Kursen innefattar vidare kunskap om vem som tar beslut, beslutsprocessen och vem som har rätt att verkställa beslut i olika former.

Dokumentation enligt ovanstående aktuella lagstiftningar ingår i kursen.

 

Kunskaper

Deltagaren får grundläggande kunskap om aktuell lagstiftning inom de områden socialpedagoger verkar. De får också kunskaper i var kunskapsinhämtning inom lagstiftningen sker då det är ständigt under bearbetning och förändring.
Deltagaren får kunskap om dokumentationsskyldigheten samt hur det går till.
Deltagaren får specifik kunskap om barnens rättigheter.

 

Färdigheter

Deltagaren får genom kursen färdigheter att förhålla sig till lagstiftningen som styr deras yrkesfält och får färdigheter att hjälpa individer i olika processer samt se behov som kan tillgodoses enligt lagen.
Deltagaren får färdigheter att dokumentera enligt de skyldigheter som finns och som gagnar den enskilde som får stöd enligt lagen.
Deltagaren får färdigheter att förstå beslutsvägar i organisation och vem som ansvarar för beslut och genomförande.

 

Kompetenser

Deltagaren får kompetens att vägleda och stötta individer utifrån deras lagliga rättigheter men även kompetens att samverka med och arbeta professionellt i de instanser som är ytterst ansvariga för beslut, till exempel socialtjänsten eller biståndsenheten i kommunens organisation.

 

Kommun och organisation

Kursen innefattar grundläggande kunskap om organisation inom kommunal, statlig och privat

 

sektor. Syftet är att deltagarna skapar sig en förståelse för hur en organisation är uppbyggd och hur den styrs. Fokus ligger på organisationer som har koppling till det socialpedagogiska fältet.

 

Kunskaper

Deltagaren får grundläggande och relevant kunskap om organisationer som de kommer att arbeta inom.

 

Färdigheter

Deltagaren får färdigheter att hjälpa och stötta individer till rätt instans i en organisation.

Deltagaren får färdigheter att samverka inom organisationer och mellan organisationer, till exempel en beslutfattande organisation och en verkställande organisation.

 

Kompetenser

Deltagaren får kompetens om hur samverkan fungerar i organisationer.

Deltagaren får kompetens om hur beslutsfattande går till i de olika former av organisationer de verkar inom.

 

Utbildningsområde 3:

Samhällsvetenskap för socialpedagoger

Utbildningsområde 3 innehåller för utbildningen relevanta samhällsvetenskapliga ämnen

som exempelvis sociologi och kriminologi. Utbildningsområdet syftar till att ge kunskaper i

hur sociala strukturer påverkar människors förutsättningar för att inkluderas i samhället.

Genom fördjupning i samhällsvetenskapliga teorier, begrepp och empiri hjälps den blivande

socialpedagogen att förstå hur strukturer påverkar människors handlingsutrymme.

Samhällsvetenskap används för att problematisera socialt arbete som enbart fokuserar på

individnivå utan att ta hänsyn till den sociala kontexten.I utbildningsområdet studeras också offentlig förvaltning med syfte att öka socialpedagogens förmåga att vägleda andra i samhället.

 

 

Kunskaper

Efter avslutat utbildningsområde har deltagaren kunskaper om:

● Samhällsvetenskapliga begrepp och teorier.

● Processer i den offentliga förvaltningen.

 

Färdigheter

Efter avslutat utbildningsområde kan deltagaren:

● Använda samhällsvetenskap för att resonera om hur individer påverkas av strukturer.

● Tänka kritiskt kring samhällsvetenskapliga frågor och formulera åsikter som underbyggs av empiri.

● Lösa uppgifter som går ut på att vägleda andra i samhället.

 

Kompetenser

Efter avslutat utbildningsområde har deltagaren kompetens att:

● Självständigt använda samhällsvetenskapliga teorier för att utveckla och förstå processer inom socialt arbete.

● Självständigt problematisera socialt arbete som fokuserar på individnivå.

 

KURSER

Sociologi

Sociologi är en vetenskaplig disciplin som handlar om hur samhället fungerar och vilken påverkan det har på människor. Kursen Sociologi syftar till att ge deltagarna en grundläggande förståelse för sociologiska teorier och begrepp, samt hur dessa kan användas för att förstå och arbeta med människor i sociala sammanhang.

Kunskaper

Sociologiska teorier och begrepp, såsom social stratifiering, socialisation, sociala normer, grupper och samhällsklasser

Hur sociologisk kunskap kan tillämpas på socialpedagogiska arbetsområden, såsom arbete med barn och unga, personer med funktionsnedsättningar eller missbruksproblem
Hur olika faktorer, såsom kön, ålder, kultur och samhällsklass påverkar individens sociala beteende och relationer till andra.

Förmågor

– Reflektera kring och analysera samhälleliga problem och utmaningar utifrån sociologiska teorier och begrepp.

– Tillämpa sociologisk kunskap för att arbeta med människor i sociala sammanhang på ett professionellt och etiskt sätt.

– Kommunicera sociologisk kunskap på ett pedagogiskt och lättförståeligt sätt för andra professionella och för klienter.

Kompetenser

– Identifiera och analysera samhälleliga problem och utmaningar inom socialpedagogiska arbetsområden.

– Reflektera kring den egna professionella rollen som socialpedagog och hur sociologiska teorier kan stödja och utveckla denna roll.

Socialt arbete med utsatta grupper

Kursen omfattar socialt arbete som genomförs i lagstiftade verksamheter i kommunal, statlig och privat regi, samt ideella föreningar och organisationer. Kursen innefattar flera delar såsom beroendeproblematik, barns utsatthet, våld i nära relationer, hedersproblematik, minoritets- och integrationsfrågor, stöd och behandling till familjer, unga och vuxna. Kursen lägger stor vikt på att förstå sammanhang och social utsatthet ur olika samhälleliga perspektiv.

Kunskaper

Deltagare förvärvar kunskaper inom de olika områdena och en djupare förståelse varför utsattheten uppkommer.

Kunskap om verksamheter och hur socialt arbete kan utformas.

Kunskap om helhetssyn och ett bredare perspektiv kring social utsatthet och vad det får för konsekvenser för individer.

 

Färdigheter

Deltagare får färdigheter att kunna arbeta med ovanstående målgrupper i olika sammanhang och utifrån sin roll som socialpedagog.

Deltagare får förståelse för hur det sociala arbetet är organiserat och om den sociala förvaltningen.

Kompetenser

Deltagare kan identifiera styrkor och resurser i olika system runt individer i syfte att nå utveckling och nå aktuella mål.

Deltagare får kompetens och bredd i frågan att samverka och förstå hur samverkan kan fungera för att hjälpa enskilda utsatta individer.

Utbildningsområde 4:

Psykologi för socialpedagoger

I utbildningsområde 4 ges deltagaren en introduktion till ämnet psykologi. I området

introduceras deltagaren till olika perspektiv inom ämnet psykologi. Ämnet ger förståelse för

mänskliga beteenden, tankar och känslor. Därtill lär sig deltagaren om

personlighetsstörningar och psykiska sjukdomar och tillstånd.

 

Kunskaper

Efter avslutat utbildningsområde har deltagaren kunskaper om:

● Olika psykologiska perspektiv

● Psykologiska behandlingsmetoder

● Diagnoser, personlighetsstörningar, psykiska sjukdomar och tillstånd

 

Färdigheter

Efter avslutat utbildningsområde kan deltagaren:

● Analysera en situation eller problematik utifrån olika psykologiska perspektiv

● Förstå hur andra yrkesgrupper använder psykologiska behandlingsmetoder

● Förstå hur personlighetsstörningar och psykiska sjukdomar påverkar beteende

 

Kompetenser

Efter avslutat utbildningsområde har deltagaren kompetens att:

● Understödja och medverka i arbetet med psykologiska behandlingsmetoder

● Arbeta inkluderande med personer som exempelvis har personlighetsstörningar eller

psykiska sjukdomar

 

KURSER

Psykologins grunder

Denna kurs syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser inom psykologins grunder, med fokus på dess relevans för socialpedagogiskt arbete. Kursen fokuserar på att utveckla förståelse för grundläggande psykologiska teorier, begrepp och tillämpningar, samt att stärka deltagarnas förmåga att analysera och förstå människors beteenden, känslor och tankar inom sociala sammanhang.

Kunskaper

Förståelse för psykologins teoretiska grunder och dess tillämpningar inom socialpedagogik.

Kunskap om olika psykologiska teorier, begrepp och modeller.

Insikt i biologiska, kognitiva och sociala faktorer som påverkar människors beteende och utveckling.

Färdigheter

Förmåga att analysera och tolka människors beteenden, känslor och tankar inom sociala sammanhang.

Förmåga att använda psykologiska teorier och begrepp för att förklara och förstå socialpedagogiska situationer.

Förmåga att använda kunskaper inom psykologins grunder för att utforma lämpliga interventioner och stödåtgärder.

Kompetenser

Kompetens att tillämpa psykologins grunder för att förstå och stödja individers utveckling och välbefinnande.
Kompetens att analysera och reflektera över psykologiska aspekter och deras relevans för socialpedagogik.

Kompetens att använda psykologins grunder som ett verktyg för att utveckla och förbättra det socialpedagogiska arbetet.

 

Utvecklingspsykologi

Kursen i utvecklingspsykologi syftar till att få en övergripande förståelse för människans utveckling från födsel och vidare genom hela livet, som socialpedagogen kan ha nytta av i det praktiska arbetet. Fokus ligger på biologisk, kognitiv och socioemotionell utveckling. Kursen utgår från de vedertagna perspektiven inom utvecklingspsykologi och genomförs med teoretiska föreläsningar utifrån kurslitteratur, fördjupningar i grupp, seminarier, diskussioner samt individuella reflektioner och analyser.

 

Kunskaper

Inlärningsperspektiv

Psykodynamiskt perspektiv

Kognitivt perspektiv

Utvecklingsekologiska modellen

 

Färdigheter

Efter genomförd kurs kan deltagaren praktiskt bemöta framtida klienter/brukare/elever där de är i livet genom en förståelse för relevanta utvecklingsfaser utifrån utvecklingspsykologiska teorier.

Se klienternas/brukarnas/elevernas olika behov utifrån ålder, mognad och utveckling för att kunna stötta enskilda människor och grupper mot ett självständigt liv.

Självständigt identifiera behov av vidare kompetensutveckling.

 

Kompetenser

Att ha insikt i att människors behov förändras i olika utvecklingsfaser samt hur behoven påverkas i olika miljöer.

Att kunna anpassa stödinsatser enligt ovanstående.

 

Kommunikation och konflikthantering

Kommunikation är en grundläggande färdighet för socialpedagoger och konflikter är en vanlig del av socialpedagogiskt arbete. Kursen Kommunikation och konflikthantering syftar till att ge deltagarna en förståelse för kommunikationens och konflikthanteringens betydelse för att skapa positiva relationer och effektivt arbete med människor i sociala sammanhang.

Kunskaper

– Kommunikationens betydelse för relationsskapande och samarbete i socialpedagogiskt arbete.

– Konflikttyper, orsaker och konflikthanteringstekniker.

– Kommunikationstekniker och strategier för att hantera konflikter på ett professionellt och effektivt sätt.

– Kulturella, sociala, kognitiva och emotionella faktorer som kan påverka kommunikationen och konflikthanteringen i socialpedagogiskt arbete.

Förmågor

Förstå vikten av kommunikationstekniker och strategier för att etablera och upprätthålla positiva relationer med klienter, kollegor och andra professionella inom socialpedagogiskt arbete.

Identifiera och analysera olika typer av konflikter och tillämpa lämpliga konfliktlösningstekniker på ett professionellt och etiskt sätt.

Reflektera kring den egna kommunikationen och konflikthanteringsförmågan och kontinuerligt utveckla dessa för att förbättra arbetsresultat och klienternas välbefinnande.

Kompetenser

Använda kommunikationstekniker och konflikthanteringstekniker på ett effektivt sätt för att hantera utmaningar inom socialpedagogiskt arbete

Samarbete och kommunicera med andra professionella och klienter på ett sätt som bygger på förtroende och respekt

Reflektera över och anpassa den egna kommunikations- och konfliktstilen till olika kulturella och sociala kontexter.

Socialpsykologi

Socialpsykologi är en vetenskaplig disciplin som handlar om hur individer tänker, känner och beter sig i sociala sammanhang. Kursen Socialpsykologi syftar till att ge deltagarna en grundläggande förståelse för socialpsykologiska teorier och begrepp, samt hur dessa kan användas för att förstå och arbeta med människor i sociala sammanhang.

Kunskaper

Socialpsykologiska teorier och begrepp, såsom social identitet, grupprocesser, normer, makt och konformitet.

Hur socialpsykologiska teorier kan tillämpas på socialpedagogiska arbetsområden, såsom arbete med barn och unga, personer med funktionsnedsättningar eller beroendeproblematik.

Hur olika faktorer, såsom kön, ålder, kultur och samhällsklass påverkar individens sociala beteende och relationer till andra.

Färdigheter

Reflektera kring och analysera sociala situationer och beteenden utifrån socialpsykologiska teorier och begrepp.

Tillämpa socialpsykologisk kunskap för att arbeta med människor i sociala sammanhang på ett professionellt och etiskt sätt.

Kommunicera socialpsykologisk kunskap på ett pedagogiskt och lättförståeligt sätt för andra professionella och för klienter.

Kompetenser

Identifiera och analysera socialpsykologiska problem och utmaningar inom socialpedagogiska arbetsområden.

Utveckla och implementera lämpliga interventioner baserade på socialpsykologisk teori för att lösa socialpsykologiska problem.

Reflektera kring den egna professionella rollen som socialpedagog och hur socialpsykologiska teorier kan stödja och utveckla denna roll.

Psykiatri och NPF

I det sociala arbetet möter socialpedagogen människor med psykisk ohälsa, psykiska sjukdomar och neuropsykiatriska diagnoser (NPF). I kursen får deltagaren teoretisk kunskap om olika psykiska sjukdomar och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt teoretiska och praktiskt tillämpbara modeller för psykiatriskt arbete ur ett socialpedagogiskt perspektiv.

 

Kunskaper

Orsaker, symptom och konsekvenser kopplade till olika psykiska sjukdomar och NPF.

Olika psykiska sjukdomar och tillstånd samt NPF

Anpassningar och stöd till målgrupperna

 

Förmågor

Tillämpa de teoretiska kunskaperna i det praktiska arbetet anpassat utifrån individ och verksamhet.

Kunna anpassa bemötande utifrån olika behov kopplade till psykiska sjukdomar och NPF.

Arbeta stöttande och inkluderande med människor inom denna målgrupp.

 

Kompetenser

genom grundläggande kunskaper och kompetens inom området samverka och föra in denna kunskap i de verksamheter som socialpedagogen verkar.

Att bedöma specifika behov utifrån målgrupperna och genomföra insatser så att individens mål uppnås.

 

Utbildningsområde 5:

Socialpedagogik

Utbildningsområde 5 innehåller såväl teoretisk som praktisk socialpedagogisk kunskap.

Deltagaren utvecklar förståelse för hur olika traditioner, teorier och begrepp har påverkat
yrkesrollen. Deltagaren utvecklar även ett professionellt förhållningssätt samt ökar sin

förmåga till självreflektion i relation till yrkesrollen. Utöver det innefattar området metoder för praktiskt socialpedagogiskt arbete. Hur arbete med sociala problem ser ut behandlas på individ-, grupp- och samhällsnivå.

 

Kunskaper

Efter avslutat utbildningsområde har deltagaren kunskaper om:

● Teoretisk socialpedagogik

● Praktisk socialpedagogik

 

Färdigheter

Efter avslutat utbildningsområde kan deltagaren:

● Planera, utföra och utvärdera socialpedagogiska insatser

 

Kompetenser

Efter avslutat utbildningsområde har deltagaren kompetens att:

● Ansvara för och leda socialpedagogiska insatser

● Självständigt arbeta socialpedagogiskt med olika målgrupper

 

KURSER

Pedagogik

Denna kurs syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser inom pedagogik, särskilt anpassade för socialpedagogiskt arbete. Kursen fokuserar på att utveckla förståelse för pedagogiska teorier, strategier och metoder som är relevanta för att stödja och främja individens välbefinnande och utveckling inom sociala sammanhang.

Kunskaper

Kunskap om olika pedagogiska perspektiv och dess inverkan på inlärningsprocessen.

Kunskap om individanpassade pedagogiska metoder och deras tillämpning i socialpedagogiskt arbete.

Färdigheter

Förmåga att tillämpa pedagogiska strategier och metoder för att stödja individens utveckling och välbefinnande.

Förmåga att anpassa pedagogiska metoder för att möta individens specifika behov.

Kompetenser

Förmåga att använda pedagogiska principer och metoder för att främja individens välbefinnande, lärande och utveckling.

Förmåga att anpassa pedagogiska strategier för olika individer och situationer.

Socialpedagogik

Denna kurs syftar till att ge deltagarna kunskaper inom socialpedagogiken. Kursen fokuserar på att utveckla förståelse för socialpedagogikens teorier och etiska principer. Kursen berör socialpedagogikens historia och framväxt. Kursen fokuserar på centrala begrepp och perspektiv inom socialpedagogiken och hur de kan appliceras i praktiken. Socialpedagogiken är en övergripande del i utbildningen till socialpedagog och berörs i de flesta av kurserna. Den övergripande och återkommande socialpedagogiken är central.

Kunskaper

Förståelse för socialpedagogikens teoretiska grunder och historiska framväxt samt dess tillämpning inom särskilda grupper och situationer

Bekantskap med olika teoretiska perspektiv och begrepp inom socialpedagogik

Om hur socialpedagogiken kan appliceras i mötet med utsatta individer i samhället

Färdigheter

Yrkesrollen som blivande socialpedagog blir tydligare för deltagarna

Tänka och handla socialpedagogiskt inför kommande pedagogiska utmaningar inom yrket

Kompetenser

Att implementera det socialpedagogiska arbetssättet i en verksamhet

att analysera och identifiera behov och styrkor utifrån den socialpedagogiska tanken om att alla individer har inneboende resurser att genomföra förändring

 

Metoder

Inom det socialpedagogiska verksamhetsfältet används evidensbaserade metoder i arbetet med att hjälpa individer att nå mål och utveckling i olika sammanhang. Kursen innehåller delar som miljöterapi, samtalet som metod, lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik, salutogent förhållningssätt, mindfulness med flera.

Kunskaper

Deltagaren kan visa på kunskaper inom vedertagna metoder som är aktuella inom socialpedagogiskt arbete.

Färdigheter

Deltagaren ska kunna identifiera lämplig metod för specifik verksamhet och kunna vara med att införa nya metoder i de sammanhang hen verkar.

Kompetenser

Deltagaren ska kunna anpassa sina arbetsuppgifter utifrån verksamhetsspecifika metoder.

Deltagaren ska kunna identifiera behov kring metodutveckling och kompetensutveckling i de verksamheter och professionella sammanhang hen befinner sig i.

 

Samtalsmetodik

Inom socialt arbete är förmågan att genomföra samtal av stor vikt och ett centralt innehåll i alla typer av verksamheter. I kursen får deltagaren ta del av hur man genomför samtal enligt motiverande samtal (MI). Deltagaren får kunskap om samtalsmetoden både via teoretiska genomgångar och praktisk träning i att hålla samtal.

 

Kunskaper

Efter genomförd kurs har deltagare kunskaper om:

Teorier om samtal och dess struktur.

Metoder och verktyg i genomförandet av samtal.

 

Färdigheter

Självständigt genomföra samtal utifrån metoder som tagits upp i kursen.

Använda olika typer av samtal och anpassa till aktuell situation och verksamhet.

 

Kompetenser

Att bedöma behov av samtalsstöd.

Att stödja genom målinriktade och strukturerade samtal.

Att leda och stödja människor i förändringsarbete.

 

Funktionsvariationer och åldrandet

I kursen fördjupas frågor om funktionsvariationer. I kursen ges ett historiskt perspektiv och över de fält där socialpedagogerna kan verka professionellt såsom verksamheter inom LSS och stöd i andra former för individer med funktionsvariationer. Utgångspunkten i det professionella arbetet med målgrupperna är att stötta till självständighet samt skapa möjligheter för individer att kunna delta i samhällslivet utifrån sina egna förutsättningar och önskemål.

I kursen ges också en fördjupning i åldrandet, hur socialpedagogen kan verka i förhållande till målgruppen samt samhällets stöd vid åldrandets problematik och utmaningar.

Kunskaper

Historisk bakgrund i perspektiv till nutid

Kunskap om specifika funktionsvariationer och dess konsekvenser

Kunskap om åldrandet och åldrandets utmaningar – hjälpbehov

Förhållningssätt och bemötande.

Färdigheter

Deltagaren skapar sig en grund och förståelse för olika former av funktionsvariationer

samt vikten av individuellt stöd.

Deltagaren skapar sig en grund om äldres behov och det stöd kan ges i olika former.

Deltagaren kan tillsammans med en enskild lägga upp en behandlingsplan – genomförandeplan utifrån individuella behov.

Kompetenser

Deltagaren får kompetens att möta individer och hjälpa dem framåt i en gemensam process.

Deltagarens ges kompetens att jobba med nätverk – samverka i syfte att stötta individen att nå sina mål.

 

Hälsa i teori och praktik

Kursens övergripande mål är att deltagaren utifrån människors hälsa, livsvillkor och miljö självständigt och tillsammans med kollegor ska kunna bedriva hälsofrämjande och förebyggande arbete för människor i alla åldrar inom sitt socialpedagogiska arbete. Kursen syftar till att utveckla fördjupad kunskap och färdighet i att planera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande arbete i varierande yrkesområden där socialpedagoger verkar. Kursen fördjupar sig inom KASAM (Känsla av sammanhang) och resiliens men även andra faktorer som bidrar till ett mer hälsosamt liv. Socialpedagogens yrkesroll präglas av ett främjande förhållningssätt där det är viktigt att, självständigt och i samarbete med kollegor, fokusera på människors inneboende resurser och stärka dessa för att möjliggöra en positiv utveckling. Fokus ligger även på att hitta strategier för att som individ hitta resiliens i sig själv.


Kunskaper

Förståelse för hur människors livsvillkor, livsstil, psykosociala och kulturella förhållanden och miljö påverkar hälsa

Om teorier inom hälsofrämjande arbete såsom salutogenes och Kasam

Resiliens

Förståelse för socialpedagogens viktiga roll i det hälsofrämjande arbetet

 

Färdigheter

Analysera behov av hälsofrämjande insatser

Initiera, planera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande arbete på individ- och gruppnivå för människor i olika åldrar

Tillämpa och motivera användandet av lämpliga teorier och modeller i planeringen av långsiktigt och hållbart hälsofrämjande arbete

Reflektera över betydelsen av hälsofrämjande arbete och dess roll i att skapa ett hälsosamt samhälle

Kompetenser

Diskutera och argumentera för hur hälsofrämjande arbete med olika metoder kan implementeras på olika arbetsplatser inom yrkesområdet

Reflektera kring relevanta utvärderingsmetoder för hälsofrämjande arbete både för en själv samt i sitt sociala arbete.

Utbildningsområde 6:

Vetenskapsteori, metod och fördjupningsarbete.

Utbildningsområde 6 handlar om att ge deltagaren en introduktion till vad vetenskap är och vad som skiljer vetenskap från andra sorters kunskap. Deltagaren får en orientering i vetenskapliga metoder, källhantering och källkritik.
Under momentet utvecklar deltagaren förmågan att tillgodogöra sig och sortera vetenskaplig information.
Därtill lär sig deltagaren att identifiera uppenbara metodologiska brister i en vetenskaplig studie.
Deltagaren utvecklar förståelse för hur dispositionen av en text kan påverka läsarens möjlighet att förstå och granska innehåll.
Grundläggande kunskaper om evidensbaserat socialt arbete liksom forskningsetiska frågor lyfts fram i momentet. Deltagaren skriver ett eget fördjupningsarbete med stöd av en handledare.

 

Kunskaper

Efter avslutat utbildningsområde har deltagaren kunskaper om:

● Vetenskapsteori, metod och forskningsetik

● Källkritik och källhantering

● Evidensbaserat socialt arbete

 

Färdigheter

Efter avslutat utbildningsområde kan deltagaren:

● Läsa och förstå vetenskapliga texter på svenska och engelska

● Granska vetenskapliga texter och bedöma deras trovärdighet samt relevans

● Planera socialpedagogiska insatser med utgångspunkt i vetenskaplig information

 

Kompetens

Efter avslutat utbildningsområde har deltagaren kompetens att:

● Självständigt söka, tillgodogöra sig och tillämpa vetenskaplig information

 

KURSER

Vetenskaplig metod

Kursen innehåller grunderna i såväl kvalitativa som kvantitativa forskningsmetoder vilka ska tillämpas i ett eget valt uppsatsarbete. Genom kursen ges introduktion till forskning samt förståelse för forskning inom yrkesområdet.

 

Kunskaper

Deltagaren känner till och tar del av andras forskning och aktuella forskningsresultat samt överblickar vetenskapliga artiklar och olika forskningsmetoder

Deltagaren tillämpar källkritik och textanalys samt värderar olika typer av forskning inom relevant område

Deltagaren visar kunskaper i forskningsprocessen olika steg inom kvalitativ och kvantitativ forskning.

 

Färdigheter

Deltagaren planerar, utför och redovisar ett eget forskningsarbete under handledning

Deltagaren tolkar och förstår andras forskningsresultat och statistik samt värderar hur de har tagits fram

Deltagaren presenterar relevanta forskningsresultat

 

Kompetenser

Deltagaren innehar ett självständigt, forskande och källkritiskt förhållningssätt, samt en analytisk förmåga. Under utbildningsområdet genomförs och skriftligt rapporteras ett forskningsrelaterat arbete som leder till vidare lärande och professionell utveckling.

Deltagaren tolkar kvalitativ såväl som kvantitativ aktuell forskning inom aktuell utbildning.

Examensarbete

Kursen innefattar vetenskapligt skrivande utifrån egna studier och undersökning inom ett specifikt ämne. Arbetet genomförs enskilt eller tillsammans med en annan deltagare.

Handledning under processen sker kontinuerligt. Syftet med kursen är dels att deltagaren ska få möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom ett visst intresseområde och dels att ge en grundläggande kunskap kring det vetenskapliga skrivandet.

 

Kunskaper

Deltagaren ges kunskaper att söka relevant information och tidigare forskning

Deltagaren ges kunskaper att samverka med verksamheter och målgrupper i syfte att undersöka specifika fenomen som besvarar syfte och frågeställningar i sitt examensarbete

 

Färdigheter

Att sammanställa och ge relevanta svar på sina frågeställningar

Att framföra och opponera sin uppsats i sin klass

 

Kompetenser

Särskild fördjupad kompetens inom ämnet i uppsatsen.

Att skriva vetenskapligt och visa på vikten av detta utifrån det socialpedagogiska verksamhetsfältet

 

Utbildningsområde 7:

Lärande i Arbete (LIA)

Inom utbildningsområde 7 omsätter deltagaren teoretiska kunskaper om socialpedagogiskt

arbete till praktiska färdigheter. Momentet innefattar att planera och genomföra

socialpedagogiska insatser tillsammans med en handledare. Genom att möta klienter och ta

del av professionellas erfarenheter inom fältet utvecklar deltagaren strategier för eget

handlande. Deltagaren får under momentet kännedom om lagstiftning, organisation och

lokala rutiner på praktikplatsen.

 

Kunskaper

Efter avslutat utbildningsområde har deltagaren kunskaper om:

● Praktiska socialpedagogiska insatser

● Organisation, rutiner och relevant lagstiftning

 

Färdigheter

Efter avslutat utbildningsområde kan deltagaren:

● Skapa konstruktiva relationer med klienter och kollegor

● Utföra klientnära arbetsuppgifter

 

Kompetenser

Efter avslutat utbildningsområde har deltagaren kompetens att:

● Självständigt ansvara över klientnära arbete

● Agera med etisk medvetenhet i förhållande till målgruppen

 

 

 

 

LIA

LIA utförs två dagar i veckan á 6 timmar/dag och omfattar 30 procent av utbildningstiden. Folkhögskolan har upprättat en försäkring som även gäller under praktiktiden oavsett om

praktiken utförs under dagar, kvällar, nätter eller helger. Deltagaren ansvarar själv för att hitta en praktikplats. Vi rekommenderar att man utför sin LIA inom två olika verksamheter under vardera ett läsår. Skulle man vilja byta LIA efter en termin är det möjligt. Således finns möjligheten att under utbildningen genomföra sin LIA inom två till fyra olika verksamheter där socialpedagoger verkar. Deltagarens handledare bedömer om deltagaren klarar LIA:ns mål. Utbildningens LIA-ansvariga lärare har kontakt med handledare och deltagare under hela LIA-perioden samt gör minst ett besök på varje LIA-plats. Ligger verksamheten långt från folkhögskolan görs besöket digitalt.

 

 

Faställd av skolans styrelse