Kursplan för tolkar i Tumörsjukdomar

Hem > Utbildningar >Tolkkurser 

 

Kursplan läsåret 2024 för kontakttolkar i Tumörsjukdomar

Ämne/kurs: Kompetenshöjande kurs för kontakttolkar i Tumörsjukdomar, behandlingar och palliativ vård

Ämnesansvarig: Peter Wiesler

Tid och omfattning: 30 undervisningstimmar med 10 timmar terminologi/språkhandledning

Innehåll/centrala begrepp

Vad är tumörer

Hur yttrar sig tumörer

Klassifikation av tumörer

Orsaker till tumörsjukdomar

Olika diagnostik-hjälpmedel

Olika behandlingsmetoder idag och imorgon

Olika maligna tumörsjukdomar

Palliativ vård

Vård i livets slutskede

Är inte den vården densamma som övrig vård

Gäller inte samma regler

Har inte patienten samma behov av vård i livets slutskede som i övrigt

Eller kan det vara så att den palliativa vården är speciell både ur patientens, anhörigas och

vårdgivarens perspektiv

Förmågemål/förväntade lärresultat

Syftet är att ge verksamma tolkar fördjupade kunskaper inom ämnet och öka

 deras kompetens att tolka inom området.

Material: Eget material