Miljöpolicy

 

Miljöpolicy

Miljöpolicy för Axevalla Folkhögskola 2014

(sidan 2; Miljöpolicy 2009 att fasas in i behövlig utsträckning i Miljöpolicy 2014 under år 2014)

Övergripande syften och mål med miljöpolicyn

 • Att skapa ökad förståelse och engagemang för miljöfrågor hos deltagare och personal.

 • Att gradvis minska skolverksamhetens negativa miljöpåverkan. Specifikt kring konsumtion, kretsloppstänk och logistik.

 • Att bevara den biologiska mångfalden på och omkring skolområdet.

Handlingsplan

 1. Ökad förståelse för miljöfrågor hos deltagare och personal

Delmål för 2014

 • Genomföra Temadag Miljö för samtliga deltagare

 • Utse miljöansvarig i SAO, beskriva arbetsordning/uppgift för denne

 • Genomföra miljöutbildning för personalen

 1. Minska skolverksamheten miljöpåverkan*

Delmål för 2014

Konsumtion:

 • Inventera energiförbrukningen (elektricitet och värme) på skolan och ta fram åtgärdsförslag på hur man kan effektivisera denna.

 • Inventera och föreslå möjliga miljömärkningar/miljövänligare produkter att prioritera vid inköp.

 • Inventera bensin/dieselförbrukning på skolan och minska denna.

Kretslopp:

 • Förstärka källsorteringen och använda befintlig kompostanläggning i högre utsträckning.

Logistik:

 • Inventera arbetsresor och effektivisera dessa.

 1. Bevara den biologiska mångfalden på och omkring skolområdet

Delmål för 2014

 • Skaffa oss mer kunskap om vårt lokala ekosystem, samt diskutera och komma med förslag på hur vi kan förstärka i första en varierad växtrikedom. Detta ger i förlängningen en varierad djurrikedom.

Under utveckling enligt styrelsebeslut 2013-12-10. Revideras vid Kvalitétsdagarna 29-30 oktober 2014

Bakgrund/äldre

Miljöpolicy för Axevalla folkhögskola 2009

Övergripande miljömål för Axevalla folkhögskola

Miljömedvetenhet ska prägla all verksamhet genom att:

 • I planering, vid upphandling och beslut ska miljöaspekter beaktas

 • Alla i organisationen ska få utbildning i miljökunskap

 • Miljöpåverkan från energianvändning ska minska

 • Miljöpåverkan från kemikalieanvändning ska minska

 • Miljöpåverkan från transporter och resor ska minska

 • Miljöpåverkan från avfall ska minska

 • Andelen ekologiska produkter ska öka

Miljöpolicy för Axevalla folkhögskola

 • Vi skall ständigt och självkritiskt granska, utveckla och förbättra vårt miljöarbete

 • Vi följer tillämplig miljölagstiftning och föreskrifter samt söker följa med i den diskussion om utmaningar och möjligheter som förs inom folkrörelsevärlden.

 • Vårt kretsloppstänkande och miljötänkande ska påverka den dagliga verksamheten

 • Vår energiförbrukning ska minskas

 • Vid val av produkter och leverantörer och produkter ska vi aktivt välja de alternativ som är mest miljöanpassade

 • Vi skall öka andelen närproducerad mat

 • Vi ska sträva efter att minska vår kemikalieanvändning och använda alternativ med mindre negativ miljöpåverkan

 • Mängden avfall skall minskas genom källsortering och aktiva val

 • Vid resor och transporter ska mindre miljöskadliga alternativ aktivt väljas

 • Kursdeltagare och personal skall utbildas så att alla bidrar med miljöperspektiv och strävar mot gemensamma mål

 • Resultatet av miljöarbetet ska redovisas i den årliga verksamhetsberättelsen.

Denna sida;  Miljöpolicy 2009; Fastställd av styrelsen 2009-04-20