Disciplinära åtgärder

 

Åtgärder vid för hög frånvaro

Hänvisning till närvaro/frånvarodokument ”Omdömeshantering”

Varning

Muntlig varning

Muntlig varning ges i syfte att stötta och ta reda på orsakerna till frånvaron samt att göra deltagaren uppmärksam på konsekvenserna om man fortsätter på samma sätt.

Muntlig varning ges av linjeansvarig då frånvaron för första gången under en månad överstiger 20 %.

Riktlinjen i timmar är att en muntlig varning ges efter 30 lektioners frånvaro första terminen och efter 60 timmars frånvaro andra terminen.

Skriftlig varning

Skriftlig varning är en allvarlig påminnelse som innebär att deltagaren måste studera i normal takt, alltså gå regelbundet på lektioner, för att kunna räknas som aktivt studerande.

Om frånvaron för andra gången under en månad överstiger 20 % utfärdas en skriftlig varning av skolans rektor. Varningen delas ut till deltagare av rektor/studierektor i samtalsform och i möjligaste mån med berörd linjeansvarig närvarande.

Riktlinjen i timmar är att en skriftlig varning ges efter 60 lektioners frånvaro första terminen och efter 90 lektioners frånvaro andra terminen.

Avskiljande

Avskiljande på grund av för hög frånvaro

Om frånvaron efter skriftlig varning fortsätter att stiga tar lärarrådet kollektivt upp frågan och rekommenderar rektorn att besluta om deltagaren kan eller inte kan fortsätta sina studier på skolan.  Då tas viss hänsyn till orsakerna till frånvaron.  Det viktiga är att alla deltagare blir lika behandlade. Deltagaren riskerar utskrivning när frånvaron för tredje gången under en månad överstiger 20%.

Rektor skriver utskrivningsbeslutet och, tillsammans med studierektorn och/eller linjeansvarig och i samtalsform, delger beslutet till deltagaren.

Avbrottet anmäls till CSN eller annan bidragsgivare av skolan.

Riktlinjen i timmar för utskrivning är 120 lektioner (första terminen) och 150 lektioner (andra terminen).

Avskiljande på grund av Brott mot skolans Alkoholpolicy samt Drog- och narkotikapolicy

Alkohol och alkoholhaltiga drycker

Enligt skolans alkoholpolicy kan användandet av alkohol i gemensamma utrymmen exklusive Kungs Mitt utanför skoltid föranleda disciplinära åtgärder i första hand i form av en varning.

Om alkoholintaget trots varningar sker i allmänna utrymmen eller vid grövre fall av alkoholanvändandet kan deltagaren riskera att avvisas från internatet/skolan.

Vid misstänkt alkoholberoende ges deltagaren möjlighet till samtalsstöd samt hjälp att hitta och få vård för sitt beroende. Vägran att ta emot hjälp kan föranleda avvisning från internatet samt vid svårare fall även från skolan.

Hänsyn tas dock till Alkoholpolicy punkt 7. Vid användandet av alkohol under skoltid, se Alkoholpolicy punkt 6.

Droger; narkotika- och narkotikaklassade preparat som klassas som olagliga; hänvisning till Axevalla folkhögskolas Drog- och Narkotikapolicy. Deltagare som utifrån skolans Drogpolicy bedöms ha förverkat sin rätt att fortsätta sina studier på skolan avskiljs av rektorn genom ett skriftligt brev till deltagaren.

Brevet och information till deltagaren tilldelas av rektorn, i samtalsform och i närvaro av linjeansvarig och/eller studierektor och/eller en lärare från Socialpedagogiska gruppen. Studierektor kan ersätta rektor om hen är hindrad att närvara.

Våldsamt/oacceptabelt beteende

Grovt våld

En deltagare som utsätter en annan person på skolan för våld som kan klassas som grov (skador, fara för fysiska skador och/eller liv uppstår), avskiljs omedelbart från skolan. Skolans Krisgrupp (se Axevalla folkhögskolas organisation) kallas samman varefter rektorns på gruppens rekommendation utfärdar avskiljningen av deltagare.

Hot om våld

En deltagare som utsätter en annan person/andra personer för hot om våld avskiljs av rektorn efter Socialpedagogiska Gruppens bedömning och rekommendation. Avskiljningen verkställs på samma sätt som vid Grov våld, se punkten ovan.

Oacceptabelt/kränkande beteende

Om en deltagare utsätter andra deltagare, gäster eller personal för oacceptabelt/ kränkande beteende genom ord eller handling tas fallet upp av Socialpedagogiska gruppen.  Om gruppen anser att deltagare har förverkat sin rätt att fortsätta sina studier på skolan rekommenderar rektorn att avskilja deltagaren från skolan.

Rektorn avskedar deltagaren genom ett skriftligt brev.

Brevet och information till deltagaren tilldelas av rektorn, i samtalsform och i närvaro av linjeansvarig och/eller studierektor och/eller en lärare från Socialpedagogiska gruppen. Studierektor kan ersätta rektor om hen är hindrad att närvara.

Avstängning

Avstängning från undervisning

Deltagare som är föremål för utredning om misstänkt allvarligt Brott mot skolans Drogpolicy (synligt påverkad under skoltid, misstänkt langning) eller Våldsamt/oacceptabelt beteende kan, om rektorn och Socialpedagogiska Gruppen så bedömer, tillfälligt avstängas från undervisningen. Avstängningen sker genom ett skriftligt brev av rektorn.

Brevet och information till deltagaren tilldelas av rektorn, i samtalsform och i närvaro av linjeansvarig och/eller studierektor och/eller en lärare från Socialpedagogiska gruppen. Studierektor kan ersätta rektor om hen är hindrad att närvara.

Avstängning från internatet och/eller skolmaten

Deltagare som trots påminnelser inte betalar sina internat- eller lunchavgifter kan avstängas från internatet och skolans matsal. Huvudregeln, se Policy för internat/hyreskontrakt att efter två missade månadsavgifter i följd avstängs deltagaren från internatet/matsalen. Avstängningen sker genom ett skriftligt brev av rektorn eller studierektorn.

Brevet och information till deltagaren tilldelas av rektorn eller studierektorn, i samtalsform och i närvaro av linjeansvarig och/eller studierektor och/eller en lärare från Socialpedagogiska gruppen.