Antagninsprinciper

Policy och plan Antagningsförfarande, Antagningsprioritering.  Rekryteringsplan samt Policy kursdeltagare med funktionsnedsättning och/eller med svenska som andraspråk 

2016-2017

Policy antagningsförfarande

Lärarrådet antar studeranden till skolans långa kurser efter de riktlinjer som styrelsen fastställt (Axevalla folkhögskolas Målprofil)

För närvarande har antagningen till linjerna delegerats till linjeansvariga lärare. Yttersta ansvaret har dock alltid lärarrådet. Gällande fritidsledarutbildningen sker antagningen av en särskild antagningsgrupp bestående av berörda kursansvariga, studeranderepresentanter samt skolans rektor.

Antagning av sökande med kända speciella särskilda behov tas upp i lärarrådet, oftast i början av augusti inför läsårsstarten. Syftet är att alltid ha en helhetsbild över särskilda behov inom deltagargruppen och därmed uppnå en välfungerande och konstruktiv studerandemiljö- och situation för alla.

Sökande med kända missbruksproblematik, -beroende eller behandling ska alltid behandlas av lärarrådet.

Under sommaren kan antagningen delegeras till personalen på skolans rektorsexpedition och/eller genomföras av skolans rektor eller studierektor. Hänsyn ska även då tas till eventuella missbruksproblem och särskilda behov.

Policy antagningsprioritering

Skolans allmänna prioritering och förhållningssätt vid antagning av deltagare till skolans kurser grundar sig på skolans Målprofil  

 1. Skolan särskilda profil består av att tillgodose huvudmannens behov och bedriva folkbildning och vuxenutbildning som särskilt riktar sig mot sverigefinnar. Vid antagningen prioriteras sökande med sverigefinsk bakgrund.

 2. Skolans medvetna satsning på mångkulturell profil byggs upp av att minoritets- och mångkulturella frågor bildar en integrerad del av långkursverksamheten varför skolan prioriterar sökande med svenska som andraspråk.

 3. Skolan prioriterar och vill vara tillgänglig för deltagare med särskilda behov med vissa begräsningar:

 • Skolans lokaler; flera av skolans byggnader är gamla, delvis från 1800-talets början. Anpassning av lokaler för funktionsnedsatta har skett senare tid och pågår alltjämt. I skolhuset har en hiss installerats, belysningen har anpassats till deltagare med synnedsättningar, mobila blindfyrar har anskaffats, gångar har breddats för bättre framkomlighet mm. Ljudabsorbering i olika salar för hörselnedsättningar har genomförts 2015.

 • Kompetensen hos skolans personal. Fortbildning/utbildning av skolans hela personal för att höja den totala kompetensen om olika funktionsnedsättningar genomförs medvetet och i möjligaste mån.
  Vid nyanställningar är kunskaper/erfarenhet av deltagare med särskilda behov meriterande.

Prioriteringsordning vid antagning utan inbördes ordning

 • sökande med sverigefinsk bakgrund

 • sökande med deltagare med svenska som andraspråk

 • sökande med särskilda behov

 • äldre och kortutbildade

 • övriga sökande

Rekryteringsplan

Skolan tillämpar traditionella arbetssätt vid rekrytering av deltagare; utbildningsmässor, Öppet Hus, annonsering, Studentum, Folkhögskolekatalogen, hemsidan, kontakter med samarbetsorganisationer, huvudmannen och dess organisationer, information på kortkurser, förberedande kurser för asylsökanden.

Policy kursdeltagare med funktionsnedsättning och/eller med svenska som andraspråk

Skolans allmänna förhållningssätt till deltagare med funktionshinder och deltagare med svenska som andraspråk

Skolan har en mångkulturell profil och vill därmed också prioritera sökande med annan än svensk bakgrund. Skolan har en Allmän kurs med inriktning Svenska som andraspråk för att utöka tillgängligheten för deltagare med annan än svensk bakgrund.

Skolan tar i möjligaste mån emot deltagare med olika funktionsnedsättningar.

Integrationsfrågor

På skolans linjer är alla deltagare integrerade i all undervisning i stort.

Extra medel från SPSM kan ge skolan resurser för extra stöd bl.a. i form av kurativa samtal, specialundervisning, stödtimmar och anpassad utrustning till deltagare med svenska som andraspråk eller funktionshinder.

Även särskilda kurser anpassade för en grupp med funktionshinder enligt ovan eller för deltagare med svenska som andraspråk kan anordnas.

Enligt skolans profilmål skall alla studerande på skolan under sin studietid på Axevalla folkhögskola få information om huvudmannens målsättning gällande den sverigefinska minoriteten. Detta gäller även skolans personal.

Utvecklingsarbete och fortbildning av personalen

Ett av de viktigaste målen för skolan är att ständigt följa samhällsutvecklingen, att anpassa sig till nya samhälleliga, nationella och internationella omständigheter. Att alltid stå i främsta ledet samt i konkurrensen med andra folkhögskolor och andra utbildningsanordnare erbjuda möjlighet till nya aktuella utbildningar.

Detta kan endast ske genom fortlöpande utvecklingsarbete samt ständig och planerad fortbildning av hela personalen.

Fortbildning för hela personalen, lärare, övrig personal och ledning

En viktig del av personalens kompetens är kunskapen och förmåga att bemöta alla deltagare på bästa möjliga sätt.

Personalsamtalen som genomförs årligen leder till en fortbildningsplan vars yttersta syfte är att höja personalens kompetens på alla områden och särskilt gällande funktionsnedsättningar. Särskilt viktigt är att alla som arbetar på skolan kan bemöta och ta ansvar för alla deltagare, särskilt de med särskilda behov, på såväl långa som korta kurser.

Kontakter med intresseorganisationer

Axevalla folkhögskola har regelbundna kontakter med ortens och regionens folkbildnings- och andra organisationer samt till huvudmannen anknutna och andra sverigefinska organisationer.

Lokaler och teknisk utrustning

Skolans lokaler är gamla och i viss mån svåra att anpassa för personer med fysiska funktionsnedsättningar. Anpassning har i möjligaste mån skett och sker alltjämt;

t.ex. bättre belysning hiss i skolhuset, mobila blindfyrar och bredare och planare gångar på skolans område. Även några av internatrummen är anpassade för personer med funktionsnedsättningar

Vid behov införskaffar skolan anpassad utrustning för deltagare med funktionshinder med stöd av SPSM.

Fastställt av skolans styrelse 2001-05-2
Reviderad och fastställd 2012-12
Reviderad 2014 för fastställande 2014-12-08
Reviderad 2015; sammanslagning av antagningsplaner/policyn