Kursplan för Rättstolkkurs / Domstolstolkning

Hem > Utbildningar >Tolkkurser 

Kursplan läsåret 2024 för Rättstolkning / Domstolstolkning

Ämne/kurs: Rättstolkningskurs för kontakttolkar / Domstolstolkning

Ämnesansvarig: Peter Wiesler

Tid och omfattning: 40 undervisningstimmar med 10 timmar terminologi/språkhandledning

Innehåll/centrala begrepp

Domstolstolkning

Tolkens roll i domstolen

Vad gör det så speciellt att tolka i domstol

Proceduren vid tvistemål

Proceduren vid brottmål

Genomgång skrivning stämningsansökan

Genomgång skrivning dom

Genomgång brott och brottsbalken

Genomgång straffrätten

Förmågemål/förväntade lärresultat

Syftet är att ge verksamma tolkar fördjupade kunskaper inom Juridik / domstolsväsendet och öka deras kompetens att tolka inom området 

Material: Eget material