K Allmän policy

 

2012-09-24
 

ALLMÄN POLICY

 

för personal, studerande, kortkursdeltagare, boende och övriga gäster på

 

Axevalla  folkhögskola

 

 

Innehållsförteckning

 
Allmän policy

  1. Etiskt förhållningssätt
  2. Drogpolicy
  3. Alkoholpolicy
  4. Policy för Internet
  5. Allmänna ordningsregler; internat

 

  ALLMÄN POLICY

 

Axevalla folkhögskola strävar efter en miljö där varje individ oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, funktionshinder eller annat förekommande blir bemött och bemöter andra på värdigt och respektfullt sätt.

Axevalla folkhögskola vill medverka och arbeta för att öka förståelsen för alla grupper såväl på skolan som i samhället i övrigt. (se skolans Måldokument)

Axevalla folkhögskola vill också arbeta för en drogfri och sund arbets- och boendemiljö såväl på skolan som i samhället i övrigt (se skolans Drog- Narkotika och Alkoholpolicyn)

 

Axevalla folkhögskola vill arbeta för en miljö som tillåter alla som vistas där känna sig trygga och bekväma och där vare sig fysisk eller psykisk våld eller hot av våld förekommer (se skolans Handlingsplan vid våldshandlingar)

Axevalla folkhögskola vill aktivt delta och medverka för global rättvisa, hållbar utveckling och allmän folkhälsa genom dels att integrera dessa frågor i undervisningen dels genom att aktivt ta med dess frågor i vardagen; boendemiljön, arbetsmiljön, arbetsmetoder, inköpen mm.

Axevalla folkhögskola vill också se till att alla deltagare, såväl personal och gäster, ska kunna använda sig av skolans utrymmen, resurser och utrustning i så stor utsträckning som möjligt

1.  Etiskt förhållningssätt

 Vi anser att alla som vistas på Axevalla folkhögskola oavsett kön, ålder, etnicitet, tillhörighet, sexuell läggning eller funktionshinder skall bemöta varandra och själva bli bemötta på ett respektfullt och värdigt sätt. Ingen diskriminering, rasism, kränkande uttryck, mobbing eller annan nedvärderande handling får förekomma.

(se Handlingsplan vid kränkande beteende personalen resp Handlingsplan vid kränkande beteende kursdeltagare och gäster)

2.  Drog- och narkotikapolicy

Vi på Axevalla folkhögskola tar helt avstånd från all användning och handel med narkotika och narkotikaklassade preparat (se Drog- och alkoholpolicy).

 

Skolan vill på alla sätt medverka och bidra till en så sund och alkoholfri miljö som möjligt. Vi tar särskild hänsyn till att många av våra långkurselever är under 20 år gamla, några även under 18 år, genom att t ex i alla sammanhang informera och påminna oss om att all langning är olaglig. Vi vill också speciellt värna om våra elever som ofta har sitt första boende utanför hemmet på vårt internat. All langning polisanmäls. Skolan har också en särskild Alkoholpolicy för personalen

Alla anställda har tagit del av och undertecknat den.

3.  Alkoholpolicyn under bearbetning

  • Endast på Kungsmitten?
  • På rummen förbjudet eller tillåtet?
  • Allmänna utrymmen förbjudet.  Korridorerna, uppehållsrummen.
  • Festerna och övriga aktiviteter anordnade av kommittér måste vara alkoholfria.
  • Helt alkoholfritt under vardagarna, diskuteras

4.  Policy för Internetanvändning/skolans datorer/adsl

Vårt etiska ställningstagande innebär förbud mot allt surfande på sajter som innehåller porr, rasism, främlingsfientlighet och alla andra kränkande sidor som på något sätt bryter mot mänskliga rättigheter. Vi förväntar oss att även elever/gäster med egna datorer kopplade och använda på Axevalla folkhögskola visar respekt för skolans etiska ställningstagande. Skolan har en särskild Policy för Internetanvändning för personalen, bilaga 6 som alla anställda har tagit del av.

 5.  Allmänna ordningsregler

 Gemensamhetsutrymmen:

a)      Vi har många gemensamma utrymmen på skolan, uppehållsrum, datasal, bibliotek, Höga Nöjet, Biljardrummet, Gymnastiken Läs- och fikarum mm. Vi har tillgång till dessa lokaler och vill att alla ska kunna utnyttja dem så mycket och på ett så bra sätt som möjligt. Vi förväntar oss att alla bidrar till att lokalerna är och förblir trivsamma och i god ordning.

b)      Angående Internatet för långkurselever finns speciella ordningsregler som gäller. Dessa regler finns på skolans Hyreskontrakt för internatelever.

Ett hyreskontrakt skall alltid upprättas i två exemplar för varje internatelev, kontraktet ska underskrivas av internateleven och någon av skolans personal. Internateleven och skolan får var sitt exemplar på hyreskontraktet. Läs mer under Studeranderätt

c)      Internatboende faktureras på sina internatavgifter.

Internatavgiften innehåller förutom hyra för rummet även mat i skolans matsal (frukost, lunch och middag från måndag frukost till fredag lunch), serviceavgift och tillgång till internet.

Vid utebliven betalning av månadsavgiften (månadsavgifter) riskerar internateleven att avstängas från Internatet efter två förfallna månadsavgifter för internatet. Observera att avstängningen inte gäller undervisningen eller deltagandet i studier utan endast internatet och matsalen. Se vidare Disciplinära åtgärder

d)        Internatboende bör visa respekt för varandra genom att dels respektera skolans policy (samtliga punkter ovan), dels genom att inte störa varandra genom för högljudda fester osv. Varje internatelev ansvarar personligt för sina eventuella gäster. Störande grannar kan och ska anmälas till hyresvärden, anmälan kan ske anonymt, och kan resultera i avstängning från internat.

Teknisk utrustning

Teknisk utrustning, kamera, cd-spelare, projektor mm kan lånas av skolan, speciell regler finns på expeditionen. Läs mer under Studeranderätt

 

Skolans bussar

Skolans deltagare har tillgång till skolans under skoltid kan hyras av skolan även utanför skoltiden. Läs mer under Studerande