J Miljöpolicy

 Miljöpolicy för Axevalla Folkhögskola                 2014

(sidan 2; Miljöpolicy 2009 att fasas in i behövlig utsträckning i Miljöpolicy 2014 under år 2014)

Övergripande syften och mål med miljöpolicyn

 • Att skapa ökad förståelse och engagemang för miljöfrågor hos deltagare och personal.
 • Att gradvis minska skolverksamhetens negativa miljöpåverkan. Specifikt kring konsumtion, kretsloppstänk och logistik.
 • Att bevara den biologiska mångfalden på och omkring skolområdet.

 

Handlingsplan

 1. Ökad förståelse för miljöfrågor hos deltagare och personal

 

Delmål för 2014

 • Genomföra Temadag Miljö för samtliga deltagare
 • Utse miljöansvarig i SAO, beskriva arbetsordning/uppgift för denne
 • Genomföra miljöutbildning för personalen

      2. Minska skolverksamheten miljöpåverkan

 

Delmål för 2014

Konsumtion:

 • Inventera energiförbrukningen (elektricitet och värme) på skolan och ta fram åtgärdsförslag på hur man kan effektivisera denna.
 • Inventera och föreslå möjliga miljömärkningar/miljövänligare produkter att prioritera vid inköp.
 • Inventera bensin/dieselförbrukning på skolan och minska denna.

Kretslopp:

 • Förstärka källsorteringen och använda befintlig kompostanläggning i högre utsträckning.

Logistik:

 • Inventera arbetsresor och effektivisera dessa.

        3. Bevara den biologiska mångfalden på och omkring skolområdet

 

Delmål för 2014

 • Skaffa oss mer kunskap om vårt lokala ekosystem, samt diskutera och komma med förslag på hur vi kan förstärka i första en varierad växtrikedom. Detta ger i förlängningen en varierad djurrikedom.

 

Under utveckling enligt styrelsebeslut 2013-12-10. Revideras vid Kvalitétsdagarna 29-30 oktober 2014

 —————————————————————————————–

Bakgrund/äldre

Miljöpolicy för Axevalla folkhögskola                                                            2009

 

Övergripande miljömål för Axevalla folkhögskola

 

Miljömedvetenhet ska prägla all verksamhet genom att:

 

 • I planering, vid upphandling och beslut ska miljöaspekter beaktas
 • Alla i organisationen ska få utbildning i miljökunskap
 • Miljöpåverkan från energianvändning ska minska
 • Miljöpåverkan från kemikalieanvändning ska minska
 • Miljöpåverkan från transporter och resor ska minska
 • Miljöpåverkan från avfall ska minska
 • Andelen ekologiska produkter ska öka

 

 

Miljöpolicy för Axevalla folkhögskola

 

 • Vi skall ständigt och självkritiskt granska, utveckla och förbättra vårt miljöarbete
 • Vi följer tillämplig miljölagstiftning och föreskrifter samt söker följa med i den diskussion om utmaningar och möjligheter som förs inom folkrörelsevärlden.
 • Vårt kretsloppstänkande och miljötänkande ska påverka den dagliga verksamheten
 • Vår energiförbrukning ska minskas
 • Vid val av produkter och leverantörer och produkter ska vi aktivt välja de alternativ som är mest miljöanpassade
 • Vi skall öka andelen närproducerad mat
 • Vi ska sträva efter att minska vår kemikalieanvändning och använda alternativ med mindre negativ miljöpåverkan
 • Mängden avfall skall minskas genom källsortering och aktiva val
 • Vid resor och transporter ska mindre miljöskadliga alternativ aktivt väljas
 • Kursdeltagare och personal skall utbildas så att alla bidrar med miljöperspektiv och strävar mot gemensamma mål
  • Resultatet av miljöarbetet ska redovisas i den årliga verksamhetsberättelsen.

 

Denna sida;  Miljöpolicy 2009; Fastställd av styrelsen 2009-04-20