I Policy rekrytering

Policydokument kring kursdeltagare med funktionsnedsättning och/eller med svenska som andraspråk

Detta dokument grundar sig på skolans måldokument som är tidigare fastställt av skolans styrelse.

Skolans allmänna förhållningssätt till deltagare med funktionshinder och invandrare med språksvårigheter

Vid antagningen prioriteras sökande med sverigefinsk bakgrund.

Skolan har en mångkulturell profil och vill därmed också prioritera sökande med invandrar/flyktingbakgrund. Skolan har från och med läsåret 2012-2013 en Allmän kurs med inriktning Svenska som andraspråk för att utöka tillgängligheten för deltagare med språksvårigheter.

Skolan tar i möjligaste mån emot deltagare med olika funktionsnedsättningar. Vissa begränsningar finns; kompetensen hos skolans personal samt skolans lokaler.

Anpassning av lokaler för funktionsnedsatta har skett senare tid (bl.a. hissen i skolhuset) och fortbildning/utbildning av skolans personal har också pågått senare år.

Skolan fortsätter med både fortbildning och anpassning även framöver.

Vilka grupper skolan vänder sig till

1) sökande med sverigefinsk bakgrund samt finska romer i Stockholm

2) äldre kortutbildade

3) sökande med invandrar/flyktingbakgrund

4) sökande med funktionsnedsättningar enligt ovan

5) övriga sökande

Pedagogiska/metodiska arbetssätt

Huvudmannen har i folkhögskolans måldokument definierat skolans pedagogiska/metodiska grundsyn enligt följande:

De allmänna målen rörande kursdeltagarnas självkänsla och medvetenhet får genomslag i människosyn och pedagogisk grundsyn.  En bakomliggande tanke är att vi alla är aktiva och skapande individer som har inneboende resurser att förändra vår livssituation.  Vi har behov av att umgås med varandra och se oss själva som en del av en meningsfull helhet.

Målet är att förmedla sådan kunskap som befrämjar allt detta men också att aktualisera metoder att skilja ut det väsentliga från det ovidkommande, att pröva värderingar, att kritiskt granska och att bli delaktig i samhällsutvecklingen.

Kunskap är inte bara den kunskap som erhållits genom litteraturstudier utan inbegriper också deltagarnas egna erfarenheter av samhällsliv och yrkesliv och sådan kunskap som kan vinnas genom olika former av fältstudier.  Erfarenheter och information måste bearbetas och bedömas och bli föremål för kritisk reflektion, syfta till självständigt ställningstagande och handlingsberedskap.  Målet är en holistisk kunskapssyn som innebär att olika kunskaps- och erfarenhetsdelar sammanförs till en helhet som ger sammanhang och överblick.

När sådana mål uppnås får kursdeltagarna på Axevalla folkhögskola en utbildning som gör dem starkare som individer, bättre förberedda för fortsatta studier och bättre rustade i arbetslivet.

Integrationsfrågor

På skolans linjer är alla elever integrerade gällande undervisningen, men i mån av behov samt extra medel från SPSM kan skolan ge extra stöd i form av specialundervisning,, stödtimmar eller anpassad utrustning till deltagare med svenska som andraspråk eller funktionshinder.

Även särskilda kurser anpassade för en grupp med funktionshinder enligt ovan eller för invandrare/flyktingar kan anordnas.

Enligt skolans profilmål skall alla studerande på skolan under sin studietid på Axevalla folkhögskola få information om huvudmannens målsättning gällande den sverigefinska minoriteten.  Detta gäller även skolans personal.

Utvecklingsarbete

Ett av de viktigaste målen för skolan är att hela tiden följa samhällsutvecklingen och i främsta ledet samt i konkurrensen med andra folkhögskolor och andra utbildningsanordnare erbjuda möjlighet till nya aktuella utbildningar.  Därför krävs det fortlöpande utvecklingsarbete samt fortbildning för hela personalen.

Fortbildning för såväl lärare som annan personal

En viktig del av personalens fortbildning består av frågor som berör huvudmannens särskilda målsättning.

De genomförda utvecklingssamtalen leder till en årlig fortbildningsplan.  Enligt denna plan försöker skolan att öka personalens kompetens samt förbättra skolans förutsättningar att förnya sitt kursutbud.

Kontakter med intresseorganisationer

Axevalla folkhögskola har regelbundna kontakter med ortens och regionens folkbildnings- och andra organisationer samt till huvudmannen anknutna och andra sverigefinska organisationer.

Lokaler och teknisk utrustning

Gällande handikappverksamhet har en del av skolans byggnader handikappanpassats. Även några av elevrummen är handikappanpassade.

Skolan skaffar i mån av behov och ekonomiskt stöd från SISUS anpassad utrustning för elever med funktionshinder enligt ovan.

Rekryteringsarbete

Skolan tillämpar dels traditionella arbetssätt gällande rekrytering av deltagare t ex annonsering, via kontakter med samarbetsorganisationer, huvudmannen och dess organisationer, information på korta kurser samt genom att anordna förberedande kurser (flyktingar, funktionsnedsatta) dels försöker man hitta nya och annorlunda sätt att nå för skolan viktiga målgrupper.

Fastställt av skolans styrelse 2001-05-22

Reviderad och fastställd 2012-