E Frånvaroprinciper & Omdöme

Policy och plan frånvaro – närvaro – omdöme 2017 – 2018

Policy frånvaro – närvaro

Axevalla folkhögskola strävar efter att bibehålla en miljö där både personal och deltagare trivs och vill vara delaktiga. Att vara närvarande och delaktig är själva ryggraden för folkhögskolan och därför är det av yttersta vikt att frånvaro uppmärksammas och eventuella bekymmer reds ut.

Grundprincipen är att alla deltagare ska bli lika behandlade utifrån dennes rådande situation.

Hög frånvaro kan leda till att omdöme och behörigheter inte kan sättas. Deltagare som varit frånvarande mer än 20 % under ett läsår anses inte ha studerat i normal takt och med det inte heller fullföljt ett helt folkhögskoleår. Vid sjukskrivning med läkarintyg, styrkt föräldraledighet eller dokumenterad vård av barn kan studietiden förlängas för att uppnå fullgjorda folkhögskoleår och därmed omfattningen.

Det är viktigt att deltagaren blir påmind om skyldigheten att anmäla sin frånvaro förutom till skolan också till Försäkringskassan och CSN (Vab) och att vid längre sjukfrånvaro än 7 dagar kunna visa läkarintyg. Skolan har skyldighet att vid avslutad kurs rapportera om deltagaren fullföljt sina studier i normal takt eller ändrar omfattningen av sina studier under läsårets gång. I vissa fall kan en förlängning av studietiden kompensera t.ex. sjukfrånvaro med läkarintyg. Läkarintyg ska lämnas in snarast efter avslutad sjukfrånvaro.

Plan frånvaro – närvaro

All frånvaro antecknas av de berörda lärarna i schoolsoft efter varje lektionstillfälle. När skolan har friluftsdagar, temadagar eller dylikt ansvarar de linjeansvariga lärarna för att registrering av frånvaron sker. All frånvaro räknas som frånvaro. Det är viktigt med en tydlig kommunikation mellan linjeansvarig och deltagare om orsaker till frånvaron så att rätt stöd kan sättas in vid behov.

Linjeansvariga stämmer av eventuell frånvaro med sina deltagare varje vecka och följer upp på lärarråd varje månad. Detta sker i samverkan med skolans allmänna frånvaropolicy och är tänkt som stöd och trygghet för våra deltagare.

Målet är att deltagaren inte har någon frånvaro alls men om det skulle förekomma gäller följande plan:

1. Muntlig varning

Muntlig varning ges i syfte att stötta och ta reda på orsakerna till frånvaron samt att göra deltagaren uppmärksam på konsekvenserna om man fortsätter på samma sätt.

Muntlig varning ges av linjeansvarig då frånvaron för första gången under en månad överstiger 20 % och följs sedan upp och dokumenteras kontinuerligt av linjeansvarig.

Om frånvaron av någon anledning snabbt blivit betydligt högre än 20% utan rimlig förklaring utreds detta omgående tillsammans med deltagaren, linjeansvarig, rektor och eller studierektor.

2. Skriftlig varning

Skriftlig varning är en allvarlig påminnelse som innebär att deltagaren måste studera i normal takt, alltså gå regelbundet på lektioner, för att kunna räknas som aktivt studerande. Skriftlig varning ges i syfte att stötta och ta reda på orsakerna till frånvaron samt att göra deltagaren uppmärksam på konsekvenserna om man fortsätter på samma sätt.

Om frånvaron återigen överstiger 20 % under en månad, och den totala frånvaron överstiger 20 % utfärdas en skriftlig varning av skolans rektor. Om frånvaron har en tydlig förklaring dokumenteras detta av linjeansvarig. Varningen delas ut till deltagaren av rektor/studierektor i samtalsform och med berörd linjeansvarig närvarande.

Om frånvaron av någon anledning snabbt blivit betydligt högre än 20% utan rimlig förklaring utreds detta omgående tillsammans med deltagaren, linjeansvarig, rektor och eller studierektor.

Om deltagaren inte går att få tag i skickas varningen hem med brev.

Linjeansvarig ansvarar för att extra noga följa upp deltagarens närvaro efter att skriftlig varning utdelats och direkt reagera om situationen inte förbättras.

3. Utskrivning

Om frånvaron efter skriftlig varning fortsätter att stiga och visar på att normal studietakt inte går att uppnå, presenterar linjeansvarig omständigheterna och uppföljningen kring frånvaron för lärarrådet.

Lärarrådet tar kollektivt upp frågan om deltagaren kan eller inte kan fortsätta sina studier på skolan och rekommenderar rektor att besluta enligt lärarrådets förslag.

Rektor skriver utskrivningsbeslutet och, tillsammans med studierektor och linjeansvarig i samtalsform, delger beslutet till deltagaren.

Avbrottet anmäls till CSN eller annan bidragsgivare av skolan.

Då frånvaron överstigen 120 timmar termin 1 eller 150 timmar termin 2 och omständigheter för förlängd studietid föreligger får deltagaren vid fortsatta studier på skolan själv förklara sin frånvaro för CSN eller annan bidragsgivare. Skolan anmäler alltid avvikelser från normal studietakt till berörd bidragsgivare.

Policy/plan närvaro – omdöme

För att omdöme ska sättas måste deltagaren varit närvarande minst 80 % av studietiden under sin totala sammanhängande studietid på skolan. Vid förlängd studietid p.g.a. dokumenterad sjukdom och/eller dokumenterad vård av barn sätts, vid terminsslut, omdömet när tidsomfattningen för ett folkhögskoleår är fullgjord.

Axevalla folkhögskola sätter årligen omdöme på alla deltagare som uppfyller närvarokravet om deltagaren inte själv avsäger sig sitt omdöme.

För lite underlag i enskild kurs är inte anledning för ansvarig lärare att avstå omdömessättning, skolan ska istället reagera och agera i tid under pågående kurs.

Om omdömet sätts på bräcklig grund/låg närvaro i enskild kurs ska detta uppmärksammas och tas hänsyn till i den gemensamma omdömessättningen.

Skolan måste vara mycket tydlig med informationen till deltagarna angående följande:

1. Att omdöme inte sätts då närvaron är lägre än 80 %

2. Att avsägandet av omdömet alltid måste ske skriftligt innan terminens slut.

3. Att det inte går att få ut omdömet i efterhand.

 

Fastställd av skolans styrelse 2017-06-02