D Bilaga hyresvillkor

AXEVALLA FOLKHÖGSKOLA

 Bilaga till Hyreskontrakt

Allmänna och särskilda villkor

Båda parter förbinder sig att godta följande:

 

1. Hyresvärden förbinder sig

Att ansvara för värme, vatten, el och belysning på skolans internat

2. Hyresgästen förbinder sig

Att ansvara för vården och skötseln av rummet. Skador som orsakats av tejp, spikar, nålar o d och övriga skador som inte är att hänföra till normalt slitage ersättes av hyresgästen

Att ansvara för egen del för skötseln och renhållning av de gemensamma utrymmen

Att respektera tystnad mellan kl. 23.00 – 07.00

Att ej röka på rummen eller i gemensamma utrymmen

Att ej ha inneboende på rummen   

Att ej ha husdjur på rummen

Att medverka till att personer som ej hyr av folkhögskolan inte befinner sig i skolans lokaler efter kl. 23.00

Att iaktta närvaroplikt på husmöten samt stormöten angående internatet som anordnas av husmor samt att respektera de beslut som fattas där

Att omedelbart anmäla uppkomna skador till vaktmästeriet eller skolans expedition. Hyresgästen är ersättningsskyldig för skada som uppkommer genom vårdslöshet eller åsidosättande av hyresavtalet.

Att tillåta hyresvärden att tillträda rummet vid reparation eller annan skada samt vid utövande av nödvändig tillsyn. Sådant tillträde skall meddelas hyresgästen i  förväg om möjligt. Vid uppenbar fara för hus eller närboende kan hyresvärden tillträda rummet utan föregående meddelande.

Att omedelbart flytta ut från rummet vid kontraktstidens utgång och lämna rummet väl rengjort samt återlämna nycklarna till hyresvärden

3. Rummet uthyres möblerat. Inventarielista bifogas hyreskontraktet

4. Hyran betalas i förskott enligt angivna förfallodatum på elevfakturorna.

vid Intenetbetalning använd fakturanumret som OCR-nummer,

Pg 259273-1, Bg 105-3719 eller du kan också betala kontant på skolexpeditionen.

Försumlighet leder till att hyresgästen sägs upp från rummet och måste flytta från skolans internat (hänvisning Disciplinära åtgärder s 2/Avstängning b)

Jag godtar härmed alla punkter i detta hyreskontrakt

 

Hyresvärd                                             Hyresgäst

………………………………..                               …………………………………..

Axvall 9/1 2012                                     Axvall 9/1 2012

Detta kontrakt är skrivet i två exemplar varav vardera part tagit var sitt.