C Hyresavtal Axevalla

HYRESAVTAL

TILLFÄLLIG BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE

PÅ  FOLKHÖGSKOLA

Hyresvärd

Skola:            Axevalla folkhögskola

Adress:          532 72   AXVALL

           

Hyresgäst

Namn:           …………………………………………….

Personnr:       …………………………………………….

Kurs:             …………………………………………….

1                   Hyresobjekt, upplåtelseändamål m.m.

Hyresvärden upplåter enligt detta hyresavtal möblerad bostad i den aktuella folkhögskolan.

Förutsättning för detta hyresförhållande är att hyresgästen bedriver aktiva studier på folkhögskolan samt att hyresavtalet skall gälla under en begränsad tid.

Bostaden är avsedd för ………… person/-er.

Prövning av hyresgästens behov av bostaden kan därför ske under hyrestiden. Hyresförhållandet skall dock senast upphöra när hyresgästen är klar med sina studier.

[Hyresobjektet disponeras inte under sommaren.]

Hyresobjekt:

Hus nr:          ………………………, …………………….….

Rum nr:         ……………………………………..………………….

Nycklar:        ………………………………………………………

I förhyrningen ingår allmänna och gemensamma utrymmen (se PM om praktiska saker).

Hyresvärden äger utan föregående tillsägelse rätt till tillträde till  allmänna och gemensamma utrymmen.

2                    Möbler och annan utrustning

I förhyrningen ingår möbler och utrustning enligt  förteckning i rummet.

(Inventarieförteckning bör göras i ordning för varje rum) OBS!

Hyresgästen skall vid tillträdet till hyresobjektet erlägga en depositionsavgift på 500 kr. Beloppet utgör en säkerhet för hyresavtalets rätta fullgörande. Har hyresgästen fullgjort sina skyldigheter under hyrestiden och återlämnat hyresobjektet med vad däri ingår i godtagbart skick vid hyrestidens upphörande skall beloppet återbetalas. I annat fall avräknas beloppet mot faktisk skuld.

Hyresgästen har att väl vårda hyresobjektet och de i förhyrningen ingående möbler och utrustning. Vid hyresavtalets upphörande skall besiktning ske av hyresobjektet, varvid genomgång av skicket på vad som sålunda ingår skall bedömas. Hyresgästen ansvarar för överslitage och skador.

3                    Hyrestid, uppsägning m.m.

Hyrestiden gäller fr.o.m. 22/8 2012 t.o.m. 24/5 2013.

Avbryter hyresgästen studierna under läsåret, är hyresgästen skyldig att omedelbart avflytta från hyresobjektet och folkhögskolan.

Åsidosätter hyresgästen vad som skall iakttas enligt vad som anges i de särskilda villkoren för detta hyresavtal, se ”Allmänna och särskilda villkor”, bilaga 2, är detta avtal förverkat och hyresgästen skyldig att omgående avflytta.

Det är av synnerlig betydelse för hyresvärden att hyresgästen iakttar vad som ovan angivits med hänsyn till hyresförhållandets förutsättningar och karaktär. Åsidosättande av skyldigheter innebär att hyresavtalet förverkas enligt 12 kap 42 § första stycket 8 jordabalken.

Hyresgäst som utan att avbryta sina studier önskar avflytta från hyresobjektet, skall skriftligen uppsäga detta hyresavtal, varvid två (2) veckors uppsägningstid gäller.

För hyresvärden gäller i fall där hyresavtalet inte är förverkat, en uppsägningstid om tre (3) månader.

På hyresgästens skriftliga förfrågan kan hyresvärden, under förutsättning att aktiva studier pågår, medge förlängning av hyresavtalet efter ovan angivna sluttidpunkt.

Hyresvärdens medgivande skall vara skriftligt och bifogas detta hyresavtal.

4                    Hyra, tillägg till hyra m.m.

Hyran för hyresobjektet uppgår till 890 kr per vecka. I hyran ingår kost från måndagens frukost till fredagens lunch.

Som tillägg till hyran skall ersättning erläggas för skolans nätverksanslutning 50 kr per vecka.

Hyra inklusive tillägg till hyran skall betalas i förskott enligt förfallodatum på fakturan.

5                    Betalningspåminnelse

Vid försenad betalning skall hyresgästen betala ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lagen om ersättning för inkassokostnader m.m. Ersättning för betalningspåminnelse utgår med belopp som vid varje tillfälle gäller enligt förordningen om ersättning för inkassokostnader m.m.

6                    Korridor- och trappstädning

Hyresgästen är skyldig att ombesörja [och bekosta] korridor- och trappstädning enligt vad som anges i bifogade allmänna och särskilda villkor.

7                    Reservnyckel

Hyresgästen medger hyresvärden rätt att inneha reservnyckel/huvudnyckel till hyresobjektet.

8                    Försvagat besittningsskydd

Hyresgästen är införstådd med och accepterar att denna förhyrning endast är tillfällig och skall upphöra i samband med att studierna/kursen avslutas eller av någon anledning avbrutits i förtid.

Detta betyder att hyresgästen inte har rätt till förlängning av hyresavtalet efter nämnda tidpunkt utan måste avflytta från bostaden i enlighet med vad som anges i punkten 3 ovan.

9                    Övrigt

Detta hyresavtal får inte inskrivas i fastigheten.

I övrigt gäller för hyresförhållandet till detta avtal bifogade bilagan benämnd ”Allmänna och särskilda villkor”,

bilaga 2.

___________________________

Detta hyresavtal har upprättats i två (2) exemplar, varav vardera parten tagit ett.

Ort och datum: ………………….                                 Ort och datum: ………………….

Hyresvärd                                                                     Hyresgäst

___________________________                                 ___________________________

Namnunderskrift                                                            Namnunderskrift

___________________________                                 ___________________________

Namnförtydligande                                                                                Namnförtydligande

 

Bilaga:

                     

Bilaga            Allmänna och särskilda villkor