Allmän policy

För personal, studerande, kortkursdeltagare, boende och övriga gäster på Axevalla folkhögskola

Allmän policy

Axevalla folkhögskola strävar efter en miljö där varje individ oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, funktionshinder eller annat förekommande blir bemött och bemöter andra på värdigt och respektfullt sätt.

Axevalla folkhögskola vill medverka och arbeta för att öka förståelsen för alla grupper såväl på skolan som i samhället i övrigt. (se skolans Måldokument)

Axevalla folkhögskola vill också arbeta för en drogfri och sund arbets- och boendemiljö såväl på skolan som i samhället i övrigt (se skolans Drog- Narkotika och Alkoholpolicyn)

Axevalla folkhögskola vill arbeta för en miljö som tillåter alla som vistas där känna sig trygga och bekväma och där vare sig fysisk eller psykisk våld eller hot av våld förekommer (se skolans Handlingsplan vid våldshandlingar)

Axevalla folkhögskola vill aktivt delta och medverka för global rättvisa, hållbar utveckling och allmän folkhälsa genom dels att integrera dessa frågor i undervisningen dels genom att aktivt ta med dess frågor i vardagen; boendemiljön, arbetsmiljön, arbetsmetoder, inköpen mm.

Axevalla folkhögskola vill också se till att alla deltagare, såväl personal och gäster, ska kunna använda sig av skolans utrymmen, resurser och utrustning i så stor utsträckning som möjligt

Etiskt förhållningssätt

Vi anser att alla som vistas på Axevalla folkhögskola oavsett kön, ålder, etnicitet, tillhörighet, sexuell läggning eller funktionshinder skall bemöta varandra och själva bli bemötta på ett respektfullt och värdigt sätt. Ingen diskriminering, rasism, kränkande uttryck, mobbing eller annan nedvärderande handling får förekomma.

(se Handlingsplan vid kränkande beteende personalen resp Handlingsplan vid kränkande beteende kursdeltagare och gäster)

Drog- och narkotikapolicy

Vi på Axevalla folkhögskola tar helt avstånd från all användning och handel med narkotika och narkotikaklassade preparat (se Drog- och alkoholpolicy).

Skolan vill på alla sätt medverka och bidra till en så sund och alkoholfri miljö som möjligt. Vi tar särskild hänsyn till att många av våra långkurselever är under 20 år gamla, några även under 18 år, genom att t ex i alla sammanhang informera och påminna oss om att all langning är olaglig. Vi vill också speciellt värna om våra elever som ofta har sitt första boende utanför hemmet på vårt internat. All langning polisanmäls. Skolan har också en särskild Alkoholpolicy för personalen

Alla anställda har tagit del av och undertecknat den.

Alkoholpolicyn under bearbetning

Policy för Internetanvändning/skolans datorer

Vårt etiska ställningstagande innebär förbud mot allt surfande på sajter som innehåller porr, rasism, främlingsfientlighet och alla andra kränkande sidor som på något sätt bryter mot mänskliga rättigheter. Vi förväntar oss att även elever/gäster med egna datorer kopplade och använda på Axevalla folkhögskola visar respekt för skolans etiska ställningstagande.

Allmänna ordningsregler

Gemensamhetsutrymmen

Teknisk utrustning

Teknisk utrustning, kamera, cd-spelare, projektor mm kan lånas av skolan, speciell regler finns på expeditionen.

Skolans bussar

Skolans deltagare har tillgång till skolans under skoltid kan hyras av skolan även utanför skoltiden.